Procedury

W przypadku, gdy nauczyciel na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu papierosów powinien:

1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.
2. Wychowawca klasy informuje o zdarzeniu rodziców ucznia poprzez osobistą rozmowę z rodzicem.
3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, oraz ujemne punkty z zachowania zgodnie z regulaminem oceniania.
4. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje uwagę do dziennika oraz kolejne upomnienie, które zostaje przez niego podpisane i umieszczone w indywidualnej teczce ucznia.
5. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów trzeci raz zostaje zgłoszony na policję.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 44).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1459).

Przedmiot kontroli spełniania obowiązku przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia. Ich obowiązkiem jest także powiadomienie gminy o ewentualnych zmianach adresu zamieszkania.

Dyrektor kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności: prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego, kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu – dopełnienie przez rodziców czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz z regularnym uczęszczaniem przez dziecko do szkoły, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą na wniosek rodziców lub opiekunów. Dziecko, które ma spełniać obowiązek szkolny w szkole specjalnej musi mieć opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późniejszymi zmianami). Po stwierdzeniu nie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy kieruje do rodziców (prawnych opiekunów) upomnienie z wyznaczeniem terminu.
W przypadku niezastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu wyznaczonego w upomnieniu terminu, dyrektor szkoły kieruje stosowne pismo do Urzędu Gminy i Miasta w celu ukarania rodziców grzywną.

Podstawa prawna
ART. 109 K.R.O. – OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ART. 120 K.R.O. – ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ART. 111 K.R.O. – POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Procedury postępowania:

 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:
  powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,
  powiadomienia dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny.
 4. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi być ostrożny w swych ocenach, kierować się zdrowym rozsądkiem, rozwagą i dyskrecją.
 5. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:
  powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,
  zaniedbany wygląd,
  nadmiernie agresywne zachowania,
  wycofanie, bierność, nieśmiałość,
  wstyd przed zdjęciem ubrania,
  kłopoty w nauce,
  kłopoty z apetytem i snem,
  ssanie kciuka,
  obgryzanie paznokci,
  moczenie,
  płaczliwość,
  nadmierna zależność od dorosłych,
  kłopoty w nauce,
  strach przed dorosłymi,
  trudności w utrzymaniu przyjaźni,
  izolacja,
  zaniżona samoocena,
  problemy emocjonalne.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, i dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim.
 3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji w Tyczynie, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.
 9. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia lub zeszycie uwag przez wychowawcę klasy.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien:

 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
 2. Powiadamia o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych).
 4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję
 5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia
 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez wychowawcę klasy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą).
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami). 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy i Dyrektorowi szkoły.
 2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające.
 3. W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca proponuje rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. leczenia uzależnień.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, bądź też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję (inspektora ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.
 5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez wychowawcę klasy.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyki, bądź też alkohol powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, nauczyciela przedmiotu itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
 3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 4. O swoich spostrzeżeniach dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 5. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia lub zeszycie uwag przez wychowawcę klasy.

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.
rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary, zgłosić fakt do wychowawcy klasy a w przypadku jego nieobecności w szkole do dyrektora, zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej a w przypadku jej nieobecności udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.
2. Wychowawca bądź dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn – konfrontacji zdarzenia.
3. Wychowawca bądź dyrektor szkoły natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia).
4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika bądź też naganę wychowawcy klasy oraz punkty ujemne z zachowania.
5. W przypadku poważniejszych zdarzeń z rozmowy z uczniem i rodzicem wychowawca sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń jaki i rodzic, a następnie zapisuje fakt agresji w teczce indywidualnej agresora.
6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem NIEWŁAŚCIWEGO zachowania uczniów (drobna bójka, agresja słowna, wyśmiewanie się, zaczepianie, przeszkadzanie na lekcji) jest zobowiązany do:

Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację:
– tzn.przerwać w/w niewłaściwe o zachowanie ucznia,
– zgłosić fakt do wychowawcy klasy a w przypadku jego nieobecności w szkole do dyrektora,
– wpisać uwagę o zachowaniu ucznia w dzienniczku obserwacji ucznia (data, rodzaj wykroczenia, punkty ujemne zgodne z regulaminem oceniania zachowania),
– przeprowadzić z uczniem rozmowę ostrzegawczą – wyjaśniającą,
– w przypadku braku pozytywnej reakcji ucznia wychowawca klasy obowiązany jest pisemnie powiadomić rodziców ucznia o zdarzeniu oraz poprosić ich o rozmowę w celu wyjaśnienie przyczyn negatywnych zachowań ucznia.