Koncepcja pracy szkoły

Stan na dzień 1 września 2020 r.

Od 1 września 2013 roku obowiązują  nowe wymagania wobec szkół i placówek, których poziom spełniania  jest ustalany w procesie ewaluacji zewnętrznej.
Aby sprostać tym wymaganiom Rada Pedagogiczna przyjęła koncepcję pracy szkoły na najbliższe lata, która będzie wraz z upływem czasu dostosowywana i modyfikowana zgodnie z potrzebami szkoły, sugestiami uczniów i rodziców. Szkoła nasza ma być placówką w której uczą się nie tylko uczniowie ale i nauczyciele tak by jak najlepiej dostosowywać swoje działania do aktualnych potrzeb uczniów i wymagań władz oświatowych.

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła posiada certyfikaty:
Znak Jakości Interkl@sa
Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

Certyfikat Przyznawany jest szkołą w której nauczyciele w procesie dydaktycznym korzystają z technologii cyfrowych, oraz zostali przeszkoleni w w/w zakresie.

 • Jestem członkiem mojej rodziny.
 • Jestem gospodarzem klasy i szkoły.
 • Jestem obywatelem gminy i Polski.
 • Jestem obywatelem Europy i świata.

Wychowanie rozumiemy jako proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny  jak złożona jest istota człowieka i człowieczeństwa – który polega na planowanym a jednocześnie spontanicznym oddziaływaniu na dziecko przez całe środowisko wychowawcze, czyli rodziców, nauczycieli i wychowawców w celu wpojenia mu zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu.

Podejmując trud wychowania, będziemy kierować się podstawowymi zasadami:

 • Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym, a więc i wychowawczym dziecka jest rodzina.
 • Będąc nauczycielami-wychowawcami, będziemy wspierać rodzinę w dziedzinie wychowania.
 • Całościowy program wychowawczy szkoły będzie tworzony i realizowany we współpracy z rodzicami, wychowankami oraz różnymi organizacjami i instytucjami.
 • Wychowanie i kształcenie stanowić będą integralną całość.
 • Wychowanie i kształcenie są procesem ciągłym i trwającym całe życie, a więc nie tylko u wychowanków doskonalimy osobowość, ale również u siebie – jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą.
 • zna i stosuje zasady życia społecznego
 • potrafi się uczyć
 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe
 • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów
 • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania
 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur
 • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka
 • cechuje go wysoka kultura osobista
 • pamięta o przeszłości
 • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia
 • jest przygotowany do nauki na dalszym etapie

Nasza szkoła  działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę naszej  szkoły  oraz oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja jest znana uczniom i rodzicom, dostosowywana do ich uwag i sugestii a zmiany są wspólnie uzgadniane i akceptowane przez wszystkie strony.

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele lekcji i wiedzą co mają na nich osiągnąć. Znają swoje oceny co pomaga planować im swój indywidualny rozwój.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia.

W szkole  realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego  z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.  Monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, które przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się.  Zdobyta wiedza umożliwia im  dobry start w kształceniu gimnazjalnym.

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności, motywują do działania na rzecz własnego rozwoju i  rozwoju szkoły.

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne ucząc szacunku do innych. Uczniowie współpracują ze sobą w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców. Wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się  działania wychowawcze,  ocenia się ich skuteczność.

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia i prowadzi  działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego z nich.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
W naszej pracy współpracujemy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Nie pozwalamy na dyskryminowanie naszych uczniów, staramy się zapobiegać każdej takiej sytuacji.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy, pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.

W szkole  prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. Prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.
Działania realizowane przez szkołę l promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.
Staramy się informować o osiągniętych dzięki edukacji sukcesach uczniów w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły.

Pozyskujemy i wykorzystujemy  opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju  dzieci.  Chcemy by rodzice współdecydowali  w sprawach szkoły  i uczestniczyli  w jej życiu.

Współpraca z rodzicami przejawia się na akceptowaniu przez rodziców programów wychowawczych w poszczególnych klasach, braniu udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych,  jak również współrealizowaniu tych imprez oraz ich inicjowaniu.

Decyzje dotyczące wychowania dziecka, podejmowane przez szkołę powinny być podejmowane przy współudziale oraz akceptacji rodziców.

Nasza szkoła stara się współpracować ze środowiskiem lokalnym. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów,  pomaga w kształtowaniu pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania. Działania są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb -modyfikowane.
Prowadzi badania wewnętrzne, w tym badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów, analizuje sposoby oceniania i zbieżność ocen z wynikami z egzaminów zewnętrznych.

Dyrektor zarządzając szkołą koncentruje się na zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji zadań stawianych szkole.  Sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki uwzględniając opinię nauczycieli uczniów i rodziców. Promuje i wspomaga nowatorskie działania, rozwój nauczycieli, dba o nowoczesne wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, podejmuje  działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne.