tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Pedagog specjalny – nowe stanowisko w naszej szkole.

Od roku szkolnego 2022/23 w szkole mamy nowe stanowisko pracy – pedagoga specjalnego. Wiele osób ma problem z odróżnieniem roli pedagoga szkolnego od pedagoga specjalnego, a musimy pamiętać, że to dwa różne stanowiska. Wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom, dotyczącym pracy pedagoga specjalnego w poniższym tekście postaramy się wyjaśnić jego rolę i zadania.

W naszej szkole stanowisko to objęła Pani Ewelina Szybiak – Korytko, która jest u nas również Logopedą oraz Surdopedagogiem.

PEDAGOG SPECJALNY PEŁNI ROLĘ WSPOMAGAJĄCĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ !

Zadania Pedagoga Specjalnego w szkole:

– Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie.

– Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami w ramach pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

– Koordynowanie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

– Prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych.

– Przygotowywanie wraz z zespołem IPET ( Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego).

– Współpraca z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie ucznia.

Pedagog Specjalny dostępny jest w naszej szkole:

– Poniedziałek (9.45 – 11.25)

– Wtorek (8.50 – 11.25)

– Czwartek (8.50 – 11.25)

Pedagog Specjalny dla uczniów:

– gdy masz problemy w nauce,

– gdy jesteś źle traktowany przez rówieśników,

– gdy borykasz się ze złym samopoczuciem,

– gdy masz problem, którego nie potrafisz rozwiązać samodzielnie,

– gdy chcesz podzielić się swoimi zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz sukcesami.

Weronika Płonka kl. VI

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa