tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kl. IV – VI

 

 

KRYTERIA OCENY Z MUZYKI W KLASACH IV-VI

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a także:

– szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce oraz umiejętności z zakresu tworzenia i ekspresji muzycznej,

– ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,

– jest wyróżniająco aktywny na lekcjach,

– samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania na zajęciach  pozalekcyjnych, np. w zespole wokalnym, zespole instrumentalnym, zespole tanecznym,

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych,

– proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,

– prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i środowiskowych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych,

– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,

– uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a ponadto:

– posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych,

– ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy,

– wykazuje dużą aktywność na lekcji,

– starannie wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne,

– bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,

– potrafi bronić swojego poglądu,

– prezentuje twórczą postawę,

– jest zawsze przygotowany do zajęć.

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy w stopniu średnim, a także:

– potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych,

– stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,

– ma dobrze zorganizowany warsztat pracy,

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne,

– zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie,

– poprawnie formułuje wnioski,

– dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,

– bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki oraz:

– wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela,

– nie zawsze pracuje systematycznie,

– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo – grupowych,

– przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych,

– ma słabo zorganizowany warsztat pracy.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który na poziomie elementarnym opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:

– z pomocą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu trudności,

– nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności,

– nie pracuje systematycznie,

– niestarannie wykonuje ćwiczenia,

– niechętnie podejmuje działania muzyczne,

– prezentuje bierną postawę podczas zajęć,

– z trudnością organizuje swój warsztat pracy,

– nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania oraz:

– nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną,

– wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,

– nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,

– jest nieprzygotowany do lekcji,

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń,

– nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny,

ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień muzycznych ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach muzyki.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa