tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Do rodziców i uczniów

 

Zmiany w otaczającym nas świecie, nowe wyzwania stawiane  powodują,  że również nasza szkoła musi nieustannie się zmieniać.

Od pewnego czasu zastanawiamy się również jak zmienić nasz szkolny system oceny zachowania uczniów, aby był bardziej sprawiedliwy dla wszystkich uczniów,
pozwalał obiektywniej ocenić zachowanie ucznia w szkole uwzględniając wszystkie aspekty życia szkolnego.
Poniżej przedstawiamy propozycję nowego, poprawionego regulaminu oceniania.
Zapoznajcie się z nim – jeżeli macie uwagi zgłoście je korzystając z możliwości dodania komentarza.
Wszystkie uwagi będą PRZEANALIZOWANE!!!!
Zapraszamy do współpracy nie tylko uczniów ale również rodziców.
Uwagi można również przesyłać anonimowo – adres meilowy niezbędny do wysłania komentarza może być zmyślony. Jeżeli jednak chcesz otrzymać odpowiedź to podaj prawdziwy 🙂

 

Regulamin oceniania zachowania uczniów
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej
.

 

.

 Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania:

 1. Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli.
 2. Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena i samokontrola).
 3. Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy pozytywnego wykazania się.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w Szkole Podstawowej w Kielnarowej obowiązuje sześciostopniowa  skala ocen z zachowania:

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,

 

Ocenianie zachowania w ciągu semestru przeprowadza się w systemie punktowym. Otrzymanie określonej ilości punktów odpowiada ocenie:

 

 • powyżej 130 punktów- wzorowe
 • od 111 do 130 punktów – bardzo dobre
 • 85 –110 punktów – dobre
 • 55 – 84 punktów – poprawne
 • 20 – 54 punktów – nieodpowiednie
 • poniżej 20 punktów – naganne.

 

Za ocenę bazową uznaje się ocenę dobrą.

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów kredytu.

Ze względu na przyjęte przez naszą szkołę priorytety, oceniając zachowanie uczniów szczególną wagę przywiązujemy do promowania i premiowania zachowań prospołecznych, odpowiedzialności, aktywności, kreatywności oraz wykorzystywania przez ucznia swoich umiejętności i możliwości w klasie, w szkole i poza nią.

 

 

Oceniając zachowanie ucznia bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

 • Przestrzeganie zasad kultury osobistej.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 • Uczestniczenie w życiu szkoły.
 • Poszanowanie mienia szkoły i własności prywatnej.
 • Stosunek do obowiązków szkolnych.

 

Punkty dodatnie uczeń może otrzymać za:

Uczestnictwo w życiu szkoły:

 • udział w pracy samorządu szkolnego 1-5 punktów
 • pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej 1-5 punktów
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz szkoły 1-5 punktów
 • praca na rzecz szkoły 1-5 punktów
 • udział, wyróżnienie, nagroda w konkursach szkolnych 1-5 punktów
 • aktywny i systematyczny udział w pracy kół zainteresowań, organizacji  działających na terenie szkoły  1 – 10 pkt.
 • praca w organizacjach i klubach pozaszkolnych (na wniosek władz klubu) 1-5 pkt.
 • zaangażowanie społeczne poprzez udział w różnych akcjach, zbiórkach (m.in. charytatywnych) 1-5 pkt.

Praca na rzecz klasy:  / przyznaje wychowawca klasy /

 • udział w pracy samorządu klasowego 1-5 punkty /– jeden raz w semestrze/
 • inicjatywę i podejmowanie działań na rzecz klasy 1-5 punktów
 • bezinteresowna i wynikająca z własnej inicjatywy pomoc kolegom w nauce 1-3 punktów
 • wzorowe dyżury klasowe 1 –3 punktów

 

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz:

 • udział w konkursach 1 –5 punktów
 • reprezentowanie szkoły w imprezach pozaszkolnych i uroczystościach 1 – 10 punktów.
 • udział w konkursach i olimpiadach zewnętrznych, wymagających przejścia eliminacji szkolnych 1-10 pkt.

 

Inne pozytywne działania i postawy 1-5 punktów.

Wzorowe wypełnianie postanowień regulaminu szkoły: (przyznaje wychowawca klasy raz w semestrze)

 • postawa czynna, reagowanie w sytuacjach niewłaściwych, konfliktowych, niebezpiecznych (2-5)
 • brak spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych – 2 punkty
 • brak negatywnych uwag przez cały semestr – 2-5 punktów
 • wzorowe przygotowywanie się do lekcji – 1-3 pkt.

 

Na koniec roku – semestru wychowawca klasy może przyznać dodatkowe punkty w skali 1-10,  za:

 • wysoką kulturę osobista ucznia, dbałość o piękno mowy ojczystej, oraz dbałość o honor i tradycje szkoły
 • gotowość i chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, pozytywną reakcję na uwagi
 • wyraźny progres w poprawie zachowania wynikający z samodzielnego dążenia do poprawy i wykazania inicjatywy w tym zakresie
 • wysoką frekwencja powyżej 97%
 • strój galowy podczas uroczystości i imprez szkolnych
 • uczciwość podczas pisania prac domowych, kartkówek, testów i sprawdzianów na lekcji, przedstawianie prac wykonanych samodzielnie
 • przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności)

 

Uczeń który w pierwszym semestrze uzyskał ocenę wzorową  otrzymuje w drugim semestrze dodatkowo  7 punktów,  za ocenę bardzo dobrą otrzymuje premię w wysokości 4 pkt.

 

Punkty ujemne uczeń może otrzymać za:

 

Niewłaściwe zachowanie i postawy:

 • przeszkadzanie na lekcji 1-2 pkt
 • odpisywanie zadań domowych oraz na sprawdzianach, kartkówkach, itp. 1-3
 • zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia w świetlicy szkolnej, stołówce, w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych, itp.1-10 pkt
 • stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 1-10 pkt
 • palenie papierosów 5 pkt
 • wyłudzanie pieniędzy 5 – 20 pkt
 • picie alkoholu ( inne używki) 20 pkt.
 • demoralizacja 3-10 pkt.
 • strój oraz wygląd niezgodny z regulaminem szkoły 2 –5 pkt
 • używanie telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela (robienie zdjęć, nagrywanie dźwięku i filmów) (3-10)
 • stwarzanie zagrożenia dla siebie samego i innych, przynoszenie niebezpiecznych narzędzi, samowolne opuszczenie terenu szkoły lub oddalenie się od grupy będącej po za szkołą (3-10)

 

Brak poszanowanie mienia szkoły:

 • zaśmiecanie otoczenia 1-2 pkt
 • niszczenie mienia szkoły 5-20 pkt
 • niszczenie mienia w czasie wyjazdów, wycieczek szkolnych itp. 5-20 pkt
 • nie zmienienie obuwia na terenie szkoły – 2 pkt (każdorazowo)
 • w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej, jeśli uczeń z własnej inicjatywy dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę, wychowawca może anulować w całości lub w części punkty ujemne, które zostały przyznane za przedmiotowe przewinienie

 

Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rówieśników:

 • niewykonanie polecenia nauczyciela, lub innego pracownika szkoły 1-5 pkt
 • umyślne wprowadzanie w błąd, oszukiwanie, kłamanie 1-5 pkt
 • agresja w stosunku do rówieśników (pobicie) 10-35 pkt
 • aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły do 5 pkt
 • wulgarne słownictwo 2-5 pkt
 • brak poszanowania mienia prywatnego innych osób 2-5 pkt
 • stosowanie cyberprzemocy 3-10 pkt.
 • znęcanie się psychiczne lub fizyczne, stosowanie szantażu, wyłudzenia zastraszenia 3-10
 • brak poszanowania godności drugiego człowieka (wyśmiewanie, przezywanie, uporczywe nękanie) 3-10
 • kradzież w szkole i poza szkołą 20-35 pkt.

 

Brak punktualności
 – powyżej 5 spóźnień – 2 punkty za każde spóźnienie.

Nieobecności nieusprawiedliwione (wagary):

 • pojedyncza godzina 3 pkt,
 • cały dzień 10 pkt,

 

Niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych:

 • brak zadania domowego 1-2 pkt,
 • brak przyborów – zeszytu, podręcznika, materiałów dodatkowych 1 pkt,
 • brak stroju, obuwia na wf, 1-2 pkt,
 • niewłaściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego 1- 3 pkt.

Łamanie innych postanowień regulaminu: 1 – 10 pkt

 

Postanowienia końcowe

 • Ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii Rady Pedagogicznej.
 • Jeżeli wychowawca podejmuje decyzję o wystawieniu oceny innej niż wynika to
  z ilości uzyskanych przez ucznia punktów, powinien poinformować o tym Radę Pedagogiczną, uzyskać jej akceptację i uzasadnić swoją decyzję.
 • Punkty dodatnie oraz ujemne wpisuje się w dzienniczku elektronicznym w zakładce uwagi.
 • Jeżeli nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę za –10 lub więcej punktów do dzienniczka elektronicznego uznaje się to jako skuteczną formę poinformowania rodzica i obliguje go to do kontaktu z wychowawcą
 • Jeżeli suma ujemnych punktów wpisanych uczniowi przekracza –15 punktów w dzienniczku elektronicznym uznaje się to jako skuteczną formę poinformowania rodzica i obliguje go to do kontaktu z wychowawcą
 • Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji, które wynikają z aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na miesiąc przed wystawieniem ocen. Może to zrobić za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego
 • Jeżeli uczeń otrzymał w I semestrze z zachowania ocenę naganną rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego kontaktu z wychowawcą, aby omówić plan działania i zapoznać się z kontraktem, który zostaje zawarty z: uczniem, rodzicem, wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Sporządza się go w celu poprawy zachowania ucznia oraz uczenia odpowiedzialności za siebie. Dokument ten zawiera opis zachowania, nad którym uczeń będzie pracować, a także konsekwencje nieprzestrzegania zasad.  Jeśli spodziewana poprawa nie nastąpi Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 • Uczeń, który otrzymał powyżej 20 pkt ujemnych niezależnie od liczby zgromadzonych punktów dodatnich nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania.
 • Punkty za pracę na rzecz klasy przyznaje wychowawca klasy – jeden raz w semestrze.
 • Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczycieli może przyznać do 10  punktów uczniowi za zachowanie lub postawy nie ujęte w niniejszym regulaminie.

 

Odwołania od oceny

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z niniejszym regulaminem. Zastrzeżenia te można zgłaszać na piśmie w terminie 3 dni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.  Tryb postępowania w przypadku odwołania się od oceny określa § 17  ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

 

 

 

Kolorem  zaznaczono zmiany w regulaminie w stosunku do  aktualnie obowiązującego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa