tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

W KLASACH  IV, V, VI.

1.Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

-odpowiedzi ustne,

-testy sprawdzające wiadomości z wychowania  komunikacyjnego,

-ocena na lekcji z wykonanej pracy (z rysunku technicznego w zeszycie ćwiczeń, na bloku technicznym lub praca praktyczna).

 

 1. Zasady poprawiania ocen cząstkowych.

Każdą ocenę cząstkową uczeń może poprawić odpowiadając ustnie lub poprawnie wykonując rysunek.

 

3.Wymagania na poszczególne oceny:

 

Ocenę celującą(6)  otrzymuje uczeń, który:

– opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające  program nauczania przedmiotu w danej klasie,                                                            -samodzielnie i twórczo  rozwija własne uzdolnienia,

-wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

-stosuje nietypowe rozwiązania,

-osiąga sukcesy w konkursie BRD (bezpieczeństwo w ruchu drogowym).

-proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania,

-wykonuje dokumentacje ciekawych rozwiązań technicznych,

-otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

wzorowo prowadzi swój zeszyt ćwiczeń i przedmiotowy,

– korzysta z różnorodnych źródeł informacji.

 

Ocenę bardzo dobrą(5) otrzymuje uczeń, który:

-opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu    w danej klasie

-samodzielnie czyta proste rysunki techniczne,

-zna symbole graficzne,

-samodzielnie rysuje proste przedmioty w rzutach prostokątnych,

-sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

-uczestniczy w szkolnym konkursie BRD,

-tworzy prace zgodnie z projektami, funkcjonalne i estetyczne,

-otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

– korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

– bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt ćwiczeń.

 

Ocenę dobra(4) otrzymuje uczeń, który,

-nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,

-z niewielką pomocą nauczyciela czyta proste rysunki techniczne,

-z niewielką pomocą nauczyciela rysuje proste przedmioty w rzutach prostokątnych,

– dobrze prowadzi zeszyt ćwiczeń,

– otrzymuje oceny dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

Ocenę dostateczna(3) otrzymuje uczeń, który,

-nie  opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,

– rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,

– prowadzi zeszyt ćwiczeń,

– najczęściej otrzymuje oceny dostateczne z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

 

Ocenę dopuszczającą(2) otrzymuje uczeń, który,

-opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,

-prace wytwórcze wykonuje niedokładnie,

-rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

-otrzymuje oceny dopuszczające z testów, odpowiedzi ustnych i zadań praktycznych.

 

Ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń, który,

–  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie,

– nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

-nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny,

-nie ma zeszytu ćwiczeń,

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

-otrzymuje oceny niedostateczne z testów, odpowiedzi ustnych,

-nie oddaje prac wytwórczych do oceny.

Przedmiotowy system oceniania z historii w kl. IV-VI
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej

 

 1. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w planie wynikowym dla poszczególnych poziomów nauczania.
 2. System jest dostosowany do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 3. Sprawdzeniu wiedzy służą sprawdziany przygotowane po każdym dziale w podręczniku.
 4. Sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich  ocenie służą także liczne ćwiczenia, zadania, pytania do map, tekstów źródłowych i ilustracji
 5. Kontroli wiedzy służą
 • pisemne testy na zakończenie każdego działu (dostępne na www.wsip.com.pl)
 • kartkówki z dwóch lub trzech ostatnich lekcji ułożone przez nauczyciela
 • prace domowe
 • krótkie wypowiedzi pisemne w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń
 • rekapitulacja wtórna na początku lekcji z tematu lekcji ubiegłej lub na końcu lekcji z tematu lekcji bieżącej
 1. Liczne lekcje dodatkowe oraz te spoza podstawy programowej umożliwiają nauczycielowi indywidualne wyznaczanie warunków koniecznych do uzyskania ocen najwyższych (celująca i bardzo dobra).
 2. Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który w stopniu mniej niż podstawowym opanował treści kształcenia, częściowo posiada podstawowe umiejętności warsztatowe, z  pomocą nauczyciela rozwiązuje polecone zadania, ale nie potrafi formułować własnych opinii.
 3. Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który w stopniu podstawowym opanował treści kształcenia, posiada podstawowe umiejętności warsztatowe, z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje polecone zadania, z dużą pomocą nauczyciela  formułuje opinie.
 4. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który w stopniu średniozaawansowanym opanował treści kształcenia, posiada podstawowe umiejętności warsztatowe, samodzielnie rozwiązuje polecone zadania, z niewielka pomocą nauczyciela  formułuje opinie.
 5. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który w stopniu zaawansowanym opanował treści kształcenia, posiada wszystkie umiejętności warsztatowe, samodzielnie i twórczo rozwiązuje polecone zadania i formułuje opinie.
 6. Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który w stopniu wykraczającym poza treści nauczane podczas lekcji opanował treści historyczne i społeczne, posiada wszystkie umiejętności warsztatowe, samodzielnie i twórczo rozwiązuje polecone zadania i formułuje opinie, podejmuje dodatkowe zobowiązania i z sukcesem bierze udział w konkursach przedmiotowych.
 7. Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie opanował  podstawowych treści kształcenia, nie  posiada podstawowych umiejętności warsztatowych, nawet z  pomocą nauczyciela nie rozwiązuje poleconych zadań, nie potrafi formułować własnych opinii.

 

Umiejętności warsztatowe

 • Posługiwanie się określeniami czasu historycznego (okres p.n.e., n.e., wiek, tysiąclecie, epoka rok)
 • Przyporządkowywanie faktów historycznych datom i umieszczanie ich na osi czasu
 • Analiza i interpretacja tekstu (odpowiedzi na pytania do tekstu źródłowego, mapy, ilustracji, rozróżnianie przyczyn i skutków wydarzeń historycznych)
 • Tworzenie narracji historycznej (wypowiedź o postaci lub wydarzeniu z zastosowaniem poznanych pojęć)

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY Z MUZYKI W KLASACH IV-VI

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a także:

– szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce oraz umiejętności z zakresu tworzenia i ekspresji muzycznej,

– ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,

– jest wyróżniająco aktywny na lekcjach,

– samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania na zajęciach  pozalekcyjnych, np. w zespole wokalnym, zespole instrumentalnym, zespole tanecznym,

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych,

– proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,

– prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i środowiskowych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych,

– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,

– uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a ponadto:

– posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych,

– ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy,

– wykazuje dużą aktywność na lekcji,

– starannie wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne,

– bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,

– potrafi bronić swojego poglądu,

– prezentuje twórczą postawę,

– jest zawsze przygotowany do zajęć.

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy w stopniu średnim, a także:

– potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych,

– stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,

– ma dobrze zorganizowany warsztat pracy,

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne,

– zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie,

– poprawnie formułuje wnioski,

– dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,

– bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki oraz:

– wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela,

– nie zawsze pracuje systematycznie,

– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo – grupowych,

– przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych,

– ma słabo zorganizowany warsztat pracy.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który na poziomie elementarnym opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:

– z pomocą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu trudności,

– nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności,

– nie pracuje systematycznie,

– niestarannie wykonuje ćwiczenia,

– niechętnie podejmuje działania muzyczne,

– prezentuje bierną postawę podczas zajęć,

– z trudnością organizuje swój warsztat pracy,

– nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania oraz:

– nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną,

– wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,

– nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,

– jest nieprzygotowany do lekcji,

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń,

– nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny,

ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień muzycznych ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach muzyki.

 

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:

 • czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
 • wykazuje zainteresowanie sztuką (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły),
 • reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych,
 • bierze udział w zajęciach koła plastycznego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu wysokim, a ponadto:

 • wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,
 • wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,
 • uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
 • starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,
 • potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności stopniu średnim, a także:

 • zwykle pracuje systematycznie i efektywnie indywidualnie i w grupie,
 • poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,
 • odpowiednio wywiązuje się z części powierzonych zadań i ról,
 • najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności stopniu poprawnym oraz:

 • nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie zadania,
 • rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo – grupowych,
 • czasami poprawnie formułuje wnioski,
 • ma problemy z obroną swoich poglądów,
 • najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

 • nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
 • biernie uczestniczy w dyskusjach,
 • niestarannie wykonuje ćwiczenia,
 • nie formułuje własnych wniosków.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
 • nie bierze udziału w działaniach twórczych,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
 • nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

 

 • Obowiązkiem ucznia jest systematyczne przygotowywanie się na zajęcia plastyczne poprzez przynoszenie potrzebnych przyborów, materiałów plastycznych, zeszytu i podręcznika. Jeśli uczeń nie przyniósł jeden raz potrzebnych materiałów otrzymuje kropkę (.), jeśli po raz drugi nie przygotuje się do zajęć to zostaje wpisana druga kropka i jednocześnie uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, itd. Ocena ta wpływa w dużym stopniu na ocenę śródroczną i końcoworoczną, ze względu na stosunek do przedmiotu.
 • Uczeń ma możliwość uzyskania oceny z aktywności poprzez nagromadzenie plusów lub minusów. Trzy plusy składają się na ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy na niedostateczną. Minus otrzymuje osoba, która nie uważa na zajęciach, tzn.- zapytana wyrywkowo nie potrafi powiedzieć o czym jest aktualnie mowa.
 • Oceny wpisane na zielono w rubryce dziennika dotyczą dodatkowej pracy ucznia tj. udziału w konkursach plastycznych, wykonywania dodatkowych prac plastycznych oraz jest podsumowaniem pracy ucznia w kole plastycznym.
 • Ocenie cząstkowej podlega również , w zależności od klasy IV, V, VI, do wyboru przez nauczyciela: zeszyt przedmiotowy, zadania domowe, odpowiedzi ustne i pisemne sprawdziany wiadomości.
 • Brak zadania jest oznaczany skrótem „bz”, przy drugim braku zadania wpisuję ocenę niedostateczną,
 • W szczególnych przypadkach jak ten kiedy uczeń nie wykonuje żadnej pracy na lekcji, mimo napomnień nauczyciela, po zakończonej lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną za brak pracy na lekcji.
 • Uczeń ma prawo do późniejszego dostarczenia pracy do oceny. Czas na doniesienie pracy to jeden tydzień. Po upływie tego czasu otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić po upływie kolejnego tygodnia, później już nie.

Na ocenę cząstkową z działań plastycznych składają się kryteria:

OCENA

KRYTERIUM

BARDZO DOBRY

DOBRY

DOSTATECZNY

DOPUSZCZAJĄCY

KOMPOZYCJA zachowana logika,twórcze wykonanie zachowana logika,typowe rozwiązanie zachwiana logika kompozycji brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji
DOBÓR ŚRODKÓW WYRAZU wyczerpujący i twórczy dobór środków 2-3 usterki lub braki w zakresie wykorzystania środków 50 % środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo pojedyncze środki wyrazu zastosowane prawidłowo
DZIAŁALNOŚĆ oryginalne pomysły, własna interpretacja poprawny przekaz bierny sposób odtwarzania przekaz nieuporządkowany, chaotyczna wypowiedź
KREATYWNOŚĆ twórczy sposób przedstawienia tematu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych wypowiedź typowa, inwencja własna ograniczona wypowiedź odtwórcza, minimalny stopień kreatywności brak kreatywności, brak pomysłu i własnych rozwiązań

Ocena celująca posiada kryteria jak na bardzo dobry, ale wykazuje się ponadto walorem artystycznym.

Na ocenę śródroczną lub końcoworoczną składają się   minimum trzy oceny cząstkowe.

Opracowała: mgr Izabela Liskowicz

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu stanowią kryteria WSO, a także szczegółowe zasady, o których nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów na początku roku szkolnego.
CELE KSZTAŁCENIA
Uczeń:
– zna podstawowe słownictwo informatyczne,
– przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, rozumie i wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,
– zna różnorodność rodzajów i wszechstronność zastosowań komputerów oraz urządzeń peryferyjnych podłączanych do jednostki centralnej,
– zna budowę wewnętrzną jednostki centralnej oraz podstawową zasadę jej działania,
– prawidłowo podłącza do jednostki centralnej podstawowe, popularne urządzenia peryferyjne (drukarkę, skaner, myszkę, klawiaturę, monitor itp.),
– zna różne systemy operacyjne, posługuje się nimi w zakresie prawidłowego uruchamiania ich i wyłączania, a także uruchamiania programów w nich zainstalowanych oraz podstawowych operacji na plikach i folderach,
– porządkuje dane,
– posługuje się kilkoma prostymi programami graficznymi, realizując zadania w szkolnych, jak i międzyszkolnych projektach,
– posługuje się wybranym programem do porządkowania i obróbki cyfrowych fotografii,
– posługuje się w podstawowym zakresie kilkoma edytorami tekstu, zaczynając od najprostszych (notatnik, wordpad), a na zaawansowanych kończąc (ms word, writer),
= zna wybrane programy do tworzenia prezentacji i posługuje się nimi, realizując pokazy w szkolnych i międzyszkolnych projektach
– wie, czym jest lokalna i globalna (internet) sieć komputerowa, potrafi stworzyć prosty schemat sieci lokalnej z dostępem do internetu, zna wybrane urządzenia i pojęcia związane z siecią komputerową,
– posługuje się usługami w sieci internet do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz do realizacji szkolnych zadań na innych przedmiotach nauczania, jak również do realizacji zadań nie związanych ze szkołą,
– zna wybrane arkusze kalkulacyjne i posługuje się nimi w podstawowym zakresie, wykorzystując do zadań obliczeniowych na innych przedmiotach nauczania,
– zna wybrane edukacyjne języki programowania i posługuje się nimi do stworzenia prostych animacji lub bardzo prostych aplikacji.
CELE WYCHOWANIA
Uczeń:
 szanuje cudze pomysły i prace,
 podejmuje inicjatywy,
 myśli twórczo i samodzielnie,
2
 broni swojego punktu widzenia, pomysłu, projektu na forum grupy,
 potrafi przyjąć i uwzględnić uwagi lub krytykę innych członków zespołu,
 realizuje wspólnie wypracowaną ideę, pomysł, projekt.
Dostosowanie osiągnięć do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
Duża ilość opcji o różnym stopniu trudności w edytorach tekstu, programach graficznych, programach do tworzenia prezentacji pozwala na indywidualne podejście do zagadnienia uzyskiwanych przez ucznia osiągnięć. W przypadku uczniów z dysleksją i dysgrafią czy uczniów z różnymi formami niesprawności ruchowej będą obniżone wymagania w zakresie estetyki prowadzonego zeszytu czy estetyki wykonanych prac graficznych, nie zwalnia to jednak ucznia ze znajomości podstawowych i często używanych narzędzi oraz opcji programów graficznych. Dyslektycy, jak również uczniowie mający problemy z orientacją przestrzenną, nie będą musieli wykazywać się znajomością skrótów klawiaturowych. Uczniowie z dysortografią nie będą mieli obniżanej oceny za błędy ortograficzne poczynione w zeszycie czy programie komputerowym typu WordPad, Notatnik czy Paint..
CELE SYSTEMU OCENIANIA
 Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
 Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
 Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.
 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy.
 Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego procesu uczenia się.

ZASADY OCENIANIA UCZNIA

Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ – terminowość i systematyczność wykonania i oddawania prac domowych
PRACA NA LEKCJI – jakość pracy, zaangażowanie i aktywność na lekcji, umiejętność obsługi zestawu komputerowego i posługiwanie się oprogramowaniem informatycznym, przestrzeganie dyscypliny pracy, staranność wykonywania zadań, współpraca w zespole, prezentacje własnych prac
SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI – zapowiedziane tydzień wcześniej ( z podanym zakresem materiału) uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności. Uczeń, który ze sprawdzianu uzyskał ocenę niedostateczną (1) i dopuszczającą (2), może w ciągu 14 dni od jej uzyskania przystąpić do poprawki z materiału który obejmował sprawdzian.
Przy ocenianiu  sprawdzianów, testów obowiązują następujące przedziały procentowe wymagane do uzyskania ocen ujęte w WSO
DODATKOWE SUKCESY UCZNIA – osiągnięcia w informatycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Ocena celująca
Uczeń:
 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowmi;
 samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
 do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
 wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
 przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
 wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;
 zdobywa co najmniej wyróżnienia w międzyszkolnych konkursach informatycznych;
 zeszyt bardzo staranny i prowadzony systematycznie
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
 posługuje się usługami internetowymi;
 samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;
 uczestniczy w konkursach informatycznych;
 zeszyt staranny i prowadzony systematycznie
Ocena dobra
Uczeń:
 zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
 z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
 z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu;

Ocena dostateczna
Uczeń:
 nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
 w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;
 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów;
.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:

 posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
 z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
 z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi;

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV-VI

 

 1. Szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia zawarte są w

planie wynikowym dla poszczególnych poziomów nauczania.

 1. W ogólnym zarysie ocenie podlega:

• umiejętność wypowiadania się na różne tematy, w tym w związku z odbiorem tekstów literackich i innych tekstów kultury,

• umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem,

• umiejętność pisania (w tym: realizacja tematu, kompozycja, poprawność językowa, zapis),

• stopień opanowania umiejętności wskazanych w podstawie programowej,

• znajomość lektur obowiązkowych,

• stopień zaangażowania w wykonanie zadania (zwłaszcza

przy zadaniach twórczych i dodatkowych).

3. W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych formach i przejawach, takich jak:

• krótka i dłuższa wypowiedź pisemna(prace klasowe literackie, sprawdziany z nauki o języku, prace domowe- co najmniej 3 w półroczu)

• wypowiedź ustna (dłuższa na ocenę, krótsza – plusy i minusy)

• praca na lekcji,

• głośne czytanie,

• czytanie ze zrozumieniem / praca z tekstem,

• recytacja,

• praca w grupach,

• test (po każdym dziale podręcznika)

• dyktando,

• udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska,

• udział w konkursach

 

Kryteria oceny z języka polskiego

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Spełnia kryteria oceny bdb
 • Wykonuje dodatkowe prace (pisemne i ustne) z własnej inicjatywy
 • Prace pisemne ucznia cechuje oryginalność
 • Uczestniczy w konkursach
 • Prezentuje na lekcji bogate materiały zdobyte samodzielnie, wzbogacone własną opinią i komentarzem

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Oddaje w terminie prace pisemne i zalicza je na ocenę co najmniej db, a przynajmniej 2 na ocenę bdb
 • Jest aktywny na lekcji i samodzielnie wnioskuje
 • Pisze sprawdziany, prace klasowe, na co najmniej db, a przynajmniej dwie na ocenę bdb
 • Redaguje samodzielnie notatki, rozbudowuje wypowiedzi, stosuje bogate słownictwo, związki frazeologiczne oraz różnorodne konstrukcje zdaniowe, z przewagą zdań złożonych
 • Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy
 • Płynnie czyta

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Oddaje w terminie prace pisemne i zalicza je co najmniej na dst, a przynajmniej dwie na ocenę db lub bdb (istnieje możliwość poprawienia pracy do 5 dni)
 • Redaguje notatki własnymi słowami (może wykorzystać fragmenty  z opracowań, ale zapisuje je jako cytaty)
 • Jest aktywny na lekcji
 • Pisze sprawdziany, prace klasowe na ocenę co najmniej dst, a przynajmniej dwa sprawdziany na ocenę db lub bdb
 • Starannie prowadzi zeszyt
 • Udziela pełnych wypowiedzi, stosując bogate słownictwo i urozmaicone zdania

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Oddaje w terminie samodzielnie redagowane prace pisemne i zalicza je co najmniej na ocenę dop, a przynajmniej dwie prace na ocenę wyższą (jeśli ocena jest niższa można poprawić ją w ciągu 5 dni)
 • Uzyskuje przynajmniej 2 oceny dst za pracę klasową lub sprawdzian (z możliwością poprawy w ciągu 5 dni)
 • Przygotowuje krótkie notatki na lekcję, wybierając informacje, które są dla niego zrozumiałe
 • Poprawia dyktanda i sprawdziany
 • Czyta z nielicznymi błędami
 • Dba o zeszyt
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Zalicza na ocenę dop przynajmniej 1 pracę pisemną samodzielnie redagowaną i 1 pracę klasową (oceny niższe można poprawić w ciągu tygodnia)
 • Słabo czyta, popełniając liczne błędy
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy, uzupełniając notatki
 • Poprawia dyktanda i sprawdziany

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie oddaje prac pisemnych lub są one niesamodzielne
 • Uzyskuje z prac klasowych, sprawdzianów oceny ndst. i nie wyraża chęci ich poprawienia
 • Nie opanował techniki głośnego czytania
 • Nie przeczytał lektur obowiązkowych nawet we fragmentach
 • Nie przejawia aktywności na lekcjach

Kryteria oceny dyktanda

Ocena cel– dyktando napisane bezbłędnie i starannie

Ocena bdb (+, -)1-2 błędy ort

Ocena db (+,-)3-4 błędy ort

Ocena dst (+,-) 5-6 błędów ort

Ocena dop (+,-) 7-8 błędów ort

Ocena ndst– 9 i więcej błędów ort

3 błędy interpunkcyjne= 1 błąd ort

Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi pisemnych

 1. Zrozumienie tematu  0-1 punkt
 2. Rozwinięcie tematu-podawanie przykładów, komentowanie ich, wnioskowanie  0-4 p.
 3. Trójdzielna kompozycja z zachowaniem właściwych proporcji   0-1p.
 4. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu   0-2p.
 5. Poprawność językowa (wyrazy użyte we właściwym znaczeniu, poprawnej formie gramatycznej, właściwie połączone w zdania pojedyncze, a te z kolei w zdania złożone, nieużywanie kolokwializmów i powtórzeń- chyba że w uzasadnionych przypadkach), styl dostosowany do formy wypowiedzi (dopuszczalne 3 błędy niezależnie od kategorii)  0-3p
 6. Ortografia  0-2 p (dopuszczalne 2 błędy)
 7. Interpunkcja 0-1 p (dopuszczalne 4 błędy)
 8. Estetyka pracy (margines, akapity, czytelność pisma, przejrzystość pracy) 0-1p.

Razem 15 p.

Punktacja

15-14p-(+,-)bdb

13-11(+,-) db

10-8 (+,-) dst

7-5 (+,-) dop

4 i mniej- ndst

Przeliczenie procentowe punktów na oceny szkolne

100%-90%-  bdb

89 – 75%  db

74-50 % dst

49-30%  dop

29 i mniej ndst

Kryteria oceny lektury

Celujący

 • Dokładna znajomość i zrozumienie treści
 • Własna oryginalna interpretacja wzbogacona o biografię autora i opracowania krytyczno-literackie
 • Znajomość realiów epoki literackiej i genezy utworu

Bardzo dobry

 • Dokładna znajomość i zrozumienie treści
 • Prawidłowa analiza i interpretacja utworu
 • Ogólna wiedza o autorze

Dobry

 • Znajomość treści lektur podstawowych
 • Zrozumienie treści
 • Sprawne wypowiadanie się na temat lektury

Dostateczny

 • Samodzielne przeczytanie utworów krótszych objętościowo oraz fragmentów utworów dłuższych (wskazanych przez nauczyciela)
 • Wypowiadanie się na temat świata przedstawionego w lekturze

Dopuszczający

 • Przeczytanie fragmentów utworów wskazanych przez nauczyciela

Niedostateczny

 • Nieznajomość treści lektur omawianych na lekcjach

Kryteria oceny wypowiedzi mówionej

Celujący

 • Zasób wiedzy wykraczający poza program nauczania
 • Wysoki poziom kultury języka
 • Pozostałe wymagania jak przy ocenie bdb

Bardzo dobry

 • Pełny zasób wiedzy określonej programem nauczania
 • Zgodność z tematem
 • Precyzja wypowiedzi
 • Użycie wyrazów podkreślających własną opinię
 • Płynna i wyraźna wypowiedź

Dobry

 • Wypowiedź komunikatywna, dość płynna
 • Poprawność językowa, nieliczne błędy
 • Drobne odstępstwa od tematu
 • Konkretność wypowiedzi

Dostateczny

 • Drobne błędy rzeczowe
 • Odbieganie od tematu
 • Wypowiedź komunikatywna przy niewielkiej pomocy nauczyciela
 • Ubogie słownictwo
 • Powtarzające się błędy językowe
 • Mało zróżnicowana składnia
 • Spontaniczny sposób mówienia

Dopuszczający

 • Wypowiedź niesamodzielna, wymagająca ciągłej pomocy nauczyciela
 • Bardzo ubogie słownictwo
 • Gubienie wątków treściowych, niekończenie zdań

Niedostateczny

 • Brak wypowiedzi lub wypowiedź nie odpowieda normom ustalonym dla oceny dop

Kryteria oceny czytania

Bardzo dobry

 • Tekst przeczytany z całkowitym zrozumieniem, płynnie poprawnie
 • Stosowanie akcentu logicznego w zdaniu
 • Właściwa intonacja
 • Dopuszczalna 1 pomyłka w przestankowaniu

Dobry

 • Tekst przeczytany ze zrozumieniem
 • Czytanie dość płynne i wyraźne
 • Dopuszczalne 1-3 błędy, 2-3 omyłki,

Dostateczny

 • Tekst przeczytany z częściowym zrozumieniem, dość płynnie, ale monotonnie
 • Nieliczne przypadki sylabizowania dłuższych wyrazów
 • Popełnienie 4-6 błędów i omyłek

Dopuszczający

 • Tekst przeczytany niewyraźnie i zrozumiany w niewielkim stopniu
 • Liczne błędy w technice czytania

Niedostateczny

 • Tekst przeczytany bardzo niewyraźnie, monotonnie
 • Sylabizowanie większości wyrazów
 • Bardzo dużo błędów i omyłek
 • Zupełne niezrozumienie treści

PSO – Przedmiotowy System Oceniania  Matematyka klasa IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

realizowany w Szkole Podstawowej w Kielnarowej dla klas IV-VI

 

I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Cele edukacyjne

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Zadania szkoły

1. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach.

2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.

3. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.

Treści

1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego.

2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.

3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki.

4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, pływania, oraz wybranych sportów zimowych.

5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.

6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniając troskę o zdrowie.

7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.

8. Zasady sportowego współzawodnictwa.

9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych.

II. KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ocenie podlegają: Ø sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków, Ø zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, Ø stosunek do partnera i przeciwnika, Ø stosunek do własnego ciała, Ø aktywność fizyczna, Ø postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, Ø osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy.

III. ZASADY OCENIANIA

1. Na początku roku szkolnego (semestru) nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów i rodziców o ogólnych wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego.

2. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego zgodne są z przyjętym w WSO modelem i obejmują wymagania podstawowe
i ponadpodstawowe.

3. Ogólne wymagania podstawowe i ponadpodstawowe podaje nauczyciel uczniom na początku semestru, a szczegółowe na początku nowego działu nauczania.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

5. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz semestralne i końcowe wyrażone są w stopniach wg następującej skali ocen: celujący 6, bardzo dobry 5, dobry 4, dostateczny 3, dopuszczający 2, niedostateczny 1.

6. Oceny bieżące odpowiadają ocenie dydaktycznej i uwzględniają wiadomości i umiejętności ucznia określone materiałem nauczania z wychowania fizycznego. Natomiast oceny semestralne i końcowe odpowiadają ocenie społeczno – wychowawczej i obejmują również ocenę aktywności ucznia, systematyczności pracy i wkład pracy ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.

7. Minimalną ilość ocen cząstkowych w semestrze określa się na 5.

8. W sytuacjach wyjątkowych (przewlekła choroba, leczenie szpitalne, wypadek, przejście z innej szkoły itp.) uczeń otrzymuje ocenę końcowosemestralną i końcoworoczną z mniejszej liczby ocen cząstkowych.

9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.

10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:Ø Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Ø Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe. Ø Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). Ø Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ø Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). Ø Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie. Ø Reprezentuje szkołę w Finale Wojewódzkim lub wielokrotnie w zawodach niższego szczebla.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:Ø Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy). Ø Jest aktywny na lekcji. Ø Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). Ø Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ø Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). Ø Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Ø Uczeń robi systematyczne postępy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:Ø Systematycznie uczestniczy
w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Ø Jest aktywny na lekcji. Ø Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni). Ø Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). Ø Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. Ø Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. Ø Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:Ø Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego). Ø Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. Ø Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:Ø Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego). Ø Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć. Ø Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Ø Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń
i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:Ø Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji. Ø Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. Ø Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne
i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – 19 września 2023

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa