tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Wewnątrzszkolny System Oceniania

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
Ocenianie wewnątrzszkolne zostało zaktualizowane i przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2017 roku.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 motywowanie ucznia do dalszej pracy dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Do głównych zadań oceniania wewnątrzszkolnego należy:

 diagnoza osiągnięć edukacyjnych ucznia
 ocenianie postępów
 przekazywanie informacji o postępach uczniowi i rodzicom ( prawnym opiekunom)
 upowszechnienie osiągnięć edukacyjnych ucznia
 ewaluacja

Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej w Kielnarowej
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

Nauczyciel zobowiązany jest do:
 Zapoznania uczniów ze szkolnym systemem oceniania
 Przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały, jasny, aby uczeń wiedział czego się od niego oczekuje
 Stosowania różnorodnych form oceniania zapewniając uczniom otrzymanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników i tak aby uczeń mógł jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się
 Stosowanie oceny cyfrowej w skali 1 – 6
 Podania maksymalnej liczby punktów jakie uczeń może osiągnąć z określonego programem nauczania materiału podczas pisemnego sprawdzianu ( testu)
 Umożliwienia uczniom samooceny
 Uwzględniania różnic między poszczególnymi uczniami
 Obiektywnej oceny, stosując takie formy oceniania, aby ocena była niezależna od osoby egzaminatora
 Ujawniania oceny uczniowi i jego rodzicom i wskazania kierunku poprawy
 Zawiadomienia rodziców ucznia /opiekunów prawnych/ o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu na 30 dni przed klasyfikacją z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie może mieć formę pisemną i zawierać potwierdzenie odbioru. Za skuteczne zawiadomienie ucznia i rodzica uważa się również umieszczenie oceny w Dzienniku Elektronicznym.
 Zapoznania ucznia na 10 dni przed klasyfikacją o przewidywanej dla niego ocenie końcoworocznej lub semestralnej.

Ocena przewidywana może ulec zmianie pod warunkiem spełnienia przez ucznia
w okresie od dnia wystawienia oceny do dnia klasyfikacji kryteriów określonych w PSO (przedmiotowy system oceniania) dla oceny wyższej niż proponowana.
Sposób spełnienia wymagań zgodny z PSO, powinien być uzgodniony z nauczycielem
i akceptowany zarówno przez ucznia jak i nauczyciela

SZKOLNY SYSTEM MOTYWACYJNY
Ranking – wewnątrzklasowy, – międzyklasowy na tym samym etapie kształcenia – szkolny
Wewnątrzszkolne konkursy – przedmiotowe, – artystyczne – sportowe – związane z działalnością na rzecz środowiska
System nagradzania – nagrody rzeczowe – sponsorowanie wycieczki – dyplomy – medale – tytuły nadawane uczniom ( np. najlepszy informatyk, )

DOKUMENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Postępy uczniów będą odnotowane w : – dziennikach lekcyjnych
– kronikach
– dyplomach – na fotografiach i innych nośnikach.

Dokumentowanie pracy ucznia odbywa się poprzez:
 prowadzenie zeszytów uczniowskich,
 opracowania pisemne wybranych zagadnień,
 samodzielne przygotowanie opracowań związanych z określonym przedmiotem nauczania ,
 szkolne wypracowania klasowe,
 pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności ( testy, sprawdziany)
 udzielanie ustnych wypowiedzi odnotowanych w dzienniku szkolnym (data, ocena, rodzaj wypowiedzi, lub aktywności)
SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW
 wpisy do dzienników lekcyjnych
 spotkania indywidualne z rodzicami
 okazjonalnie wydawana gazetka informująca o życiu szkoły i wybitnych osiągnięciach uczniów i zespołów klasowych
 dyżury nauczycieli – godziny konsultacji
 inne formy np. strona internetowa szkoły

ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Ogólne zasady systemu oceniania

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali 1 do 6
 stopień celujący – 6
 stopień bardzo dobry – 5
 stopień dobry – 4
 stopień dostateczny –3
 stopień dopuszczający –2
 stopień niedostateczny –1
3. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców
4. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów.

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku (semestru) i warunki ich poprawiania.

1. Przy ustalaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+”
2. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji ucznia podczas pisemnej kontroli wiadomości ( prace klasowe, sprawdziany, testy, itp.) stosuje się znak „0”, uwzględniany przy ustalaniu ocen semestralnych i końcoworocznych.
3. Wprowadza się możliwość poprawiania ocen oznaczonych cyframi „0,1” ustalonych w trakcie pisemnych prac w terminie do 14 dni od dnia ustalenia oceny.
4. Od ustalonej przez nauczyciela oceny końcoworocznej przysługuje uczniowi prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczegółowe zasady określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 30 kwietnia 2007 (§ 17 pkt 1-10)

RODZAJE I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Wprowadza się następujące rodzaje sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
 wypowiedzi ustne
 prace pisemne
 sprawdziany wiedzy (testy)
 wytwory pracy ucznia
 sprawności i umiejętności ( praktyczne)
Podczas pisemnej kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia nauczyciel informuje
o przyjętych progach punktowych dla poszczególnych stopni, lub o szczegółowych kryteriach wynikających ze specyfiki danego przedmiotu.
W ocenie sprawności i umiejętności ucznia na zajęciach z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, należy uwzględniać zaangażowanie (pilność, aktywność, frekwencję) w kontekście możliwości osobowych .
Przy ustalaniu oceny celującej nauczyciel określa minimalny zakres treści wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
Podczas ustalania oceny dopuszczającej nauczyciel uwzględnia dodatkowo (oprócz zakresu określonego w kryteriach), frekwencję, pilność, wkładany wysiłek aktywność na lekcjach danego przedmiotu.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy obowiązującego programu nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia,
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie,
proponuje rozwiązania nietypowe, lub rozwiązuje problemy ( zadania) wykraczające poza obowiązujący program lub, wykazuje szczególne zainteresowania określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach i innych formach rywalizacji międzyszkolnej, kwalifikując się do finałów na szczeblu (co najmniej) wojewódzkim
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania przedmiotu w danej klasie,
sprawnie posługuje się wiedzą , samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, precyzyjnie i sprawnie posługuje się terminologią naukową.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy językowe.
potrafi zdobyte wiadomości wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych , lub praktycznych o wyższym stopniu trudności,
nie popełnia błędów w podstawowej terminologii,
prawidłowo rozumuje i wyprowadza trafne wnioski .
4 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
– zna treści na stopień dopuszczający, a ponadto:
– rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji
– rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, lub praktyczne
5 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji,
potrafi, także przy pomocy nauczyciela, rozwiązać proste zadania teoretyczne, lub praktyczne
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych, a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu,
nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

1. Kryteria wymagań na ocenę szkolną z wypowiedzi ustnej

a/ niedostateczną:
 Uczeń nie ma wiedzy podstawowej
 Nie potrafi odtworzyć wiadomości w pamięci
 W ewentualnie odtwarzanych wiadomościach uczeń popełnia błędy rzeczowe
 Uczeń błędnie stosuje podstawową terminologię naukową
 Posiadanych wiadomości nie potrafi zastosować w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela
 Wypowiedzi są chaotyczne o nieudanym stylu

b/ dopuszczającą:
 Uczeń potrafi odtworzyć podstawowe wiadomości z pamięci bez błędów rzeczowych
 Powierzchowny dobór treści ale dowodzący zrozumienie tematu
 Uboga lub częściowo błędna terminologia przedmiotowa
 Uczeń potrafi zastosować posiadaną wiedzę w sytuacjach typowych, nieskomplikowanych z ewentualną pomocą nauczyciela
 Odpowiedź z ubogim doborem treści merytorycznych, niespójna, bez logicznego powiązania faktów i wyciągnięcia trafnych wniosków

c/ dostateczną:
 Częściowy dobór treści;
 Niepełny dobór faktów, powierzchowna ich analiza i interpretacja;
 Poprawne definiowanie pojęć;
 Mało precyzyjne uzasadnienie wypowiedzi;
 Odtwórcze myślenie i wnioskowanie;
 W części wypowiedzi prawidłowo stosowana terminologia charakterystyczna dla danego przedmiotu;
 Wypowiedź mało spójna, w części chaotyczna
 Nieliczne błędy językowe;

d/ dobrą:
 Właściwy dobór treści;
 Poprawna interpretacja faktów z podkreśleniem związków przyczynowo-skutkowych;
 Prawidłowe wnioskowanie;
 Umiejętne łączenie wiedzy z różnych działów danego przedmiotu;
 Poprawne definiowanie pojęć;
 Stosowanie zasobu wiadomości przy rozwiązywaniu szkolnych, typowych zadań poznawczych / w tym również sprawdzanie jego umiejętności/ – z pewną dozą samodzielności i inwencji;
 Drobne uchylenia w konstrukcji wypowiedzi;
 Styl wypowiedzi poprawny;

e/ bardzo dobrą
 Właściwy bogaty dobór treści merytorycznych;
 Bogate słownictwo, które pozwala na samodzielne, swobodne operowanie faktami oraz stosowanie terminologii naukowej;
 Umiejętne interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych oraz korelacja wiedzy z różnych dziedzin;
 Logika i precyzja wypowiedzi, wypowiedź płynna, styl swobodny;
 W razie potrzeby umiejętność samodzielnego uzupełnienia braków w swojej wiedzy z wykorzystaniem różnych dostępnych informacji, źródeł;

f/ celującą:
 Spełnienie wymogów na ocenę bardzo dobrą i zaprezentowanie wiedzy wykraczającej poza program nauczania w danej klasie;
 Ponadto wykazanie się umiejętnością organizowania swojej wiedzy /porządkowanie, klasyfikowanie, uzupełnianie itp. Oraz stawiania pytań i szukania względnie samodzielnie na nie odpowiedzi;
 Sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na szczeblu wojewódzkim lub centralnym

2. Kryteria wymagań na ocenę szkolną z wypowiedzi pisemnej

a/ niedostateczną:
 Praca w większości nie na temat
 Dobór treści nie poparty przykładami
 Błędnie stosowana podstawowa terminologia przedmiotowa
 Rażące błędy rzeczowe
 Nieprzejrzysty układ treści
 Styl nieudolny, liczne błędy językowe
 W pracach /przyroda, matematyka, technika, informatyka brak rysunków, schematy mało czytelne z licznymi błędami/

b/ dopuszczającą:
 Praca nie stanowi zwartej całości lecz nieuporządkowany zbiór informacji
 Powierzchowny dobór treści z małą liczbą przykładów
 Występują błędy w rozumieniu podstawowych pojęć
 Liczne błędy rzeczowe
 Uczeń nie potrafi logicznie wiązać faktów i prawidłowo wyciągać wniosków
 Występują błędy językowe
 W pracach / przyroda, matematyka, technika, informatyka, rysunki i schematy nie ilustrują zagadnień związanych z tematem

c/ dostateczną:
 Większość pracy zgodna z tematem
 Na ogół trafny wybór przykładów
 Charakter odtwórczy
 Zdarzające się nielogiczne powiązania faktów
 Prawidłowa podstawowa terminologia
 Występują nie rażące błędy językowe
 Brak zachowania właściwych proporcji między częściami pracy
 Występują nie rażące błędy językowe, nie wynikające z
 przejęzyczeń

d/ dobrą:
 Właściwe zrozumienie tematu dla prawidłowego przedstawienia problemu
 Większa część pracy ilustrowana trafnie dobranymi przykładami
 Logiczne powiązanie faktów i ich interpretacja
 Stosowanie terminologii naukowej
 Ciekawe ujęcie tematu, ale we fragmentach odtwórcze
 Drobne błędy rzeczowe
 Zachowanie właściwych proporcji między częściami pracy
 Wypowiedź precyzyjna, brak lub nieliczne błędy językowe

e/ bardzo dobrą:
 Pełne zrozumienie tematu i bogaty dobór treści merytorycznych
 Trafnie dobrane przykłady /prawidłowe ilustracje graficzne, które są starannie wykonane i opisane – w przedmiotach biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka
 Prezentowana wiedza faktograficzna jest prawidłowo interpretowana , właściwie zastosowana i logicznie powiązana
 Terminologia naukowa jest zastosowana we właściwym kontekście
 Praca posiada właściwą budowę, zachowana jest ciągłość logiczna
 Język pracy jest zrozumiały, zawiera ciekawe sformułowania
 Brak rażących błędów ortograficznych i gramatycznych
 Występują sporadyczne drobne błędy rzeczowe i językowe

f/ celującą:
 Pełne zrozumienie tematu
 Praca merytorycznie wykracza poza program nauczenia
 W pełni samodzielna, dojrzała interpretacja i ocena faktów
 Język pracy ciekawy, praca zachowuje właściwe proporcje, bogate słownictwo, swoboda wypowiedzi
 Praca nie zawiera błędów rzeczowych, ortograficznych
 i gramatycznych

3. Kryteria wymagań na ocenę szkolną z pracy testowej/pisemnej/sprawdzianu

0 – 29 % maksymalnej ilości punktów – niedostateczny
30 – 49 % maksymalnej ilości punktów – dopuszczający
50 – 69 % maksymalnej ilości punktów – dostateczny
70- 89 % maksymalnej ilości punktów – dobry
90 % maksymalnej ilości punktów i powyżej – bardzo dobry

Ocenę celującą otrzymuje uczeń za spełnienie wymagań na ocenę bardzo dobry i rozwiązanie zadań dodatkowych o charakterze ponadprogramowym.

Ponadto odnośnie prac pisemnych /sprawdziany, wypracowania klasowe, testy/ nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 termin poprawy przez nauczyciela i poinformowanie uczniów o wynikach do
2 tygodni
 nauczyciel ma obowiązek przedstawienia uczniom poprawionych prac
i uzasadnienia wystawionej oceny na lekcji przeznaczonej na omówienie wyników
 każda wymieniona praca pisemna musi być przechowywana przez nauczyciela
do końca odpowiedniego semestru

3. Dodatkowe kryteria ustalania ocen z wf, przedmiotów artystycznych oraz sposób informowania uczniów-rodziców o szczegółowych wymaganiach zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ocenie podlegają:

• sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków,
zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć,
• stosunek do partnera i przeciwnika,
• stosunek do własnego ciała,
• aktywność fizyczna,
• postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami
i predyspozycjami,
• osiągnięte wyniki w sportach wymiernych,
• dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy.

Obowiązkiem ucznia na zajęciach plastycznych jest systematyczne przygotowywanie się poprzez przynoszenie potrzebnych przyborów, materiałów plastycznych, zeszytu i podręcznika. Systematyczność, pracowitość, dbałość o jakość wykonywanych zadań, niezależnie od osiągniętego rezultatu wpływa w dużym stopniu na ocenę śródroczną i końcoworoczną, ze względu na stosunek do przedmiotu.

Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w PSO (przedmiotowy system oceniania).
Przedmiotowy System Oceniania – zgodny z ogólnymi zasadami oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
O kryteriach zawartych w PSO nauczyciele informują uczniów na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym lub semestrze a rodziców na pierwszym w roku spotkaniu – wywiadówce. Za skuteczne poinformowanie uczniów i rodziców uważa się również wywieszenie PSO na tablicy informacyjnej w klasie, umieszczenie go na stronie internetowej szkoły czy też przekazanie uczniom-rodzicom w formie drukowanej.

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO
/ważne terminy/,
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. I – szy semestr trwa od 1 września do 31 stycznia roku następnego, II-gi semestr trwa od 1 lutego do zakończenia zajęć szkolnych w czerwcu.
W okresie od zakończenia zajęć w I- szym semestrze do rozpoczęcia zajęć w
II- gim semestrze trwają ferie zimowe.
Szczegółowe terminy zakończenia zajęć w poszczególnych semestrach ogłaszane są na początku roku szkolnego.
Pisemne sprawdziany ( testy i inne) odbywają się po uprzedniej 7 dniowej informacji nauczyciela o ich terminie
Sprawdziany bieżące ( z ostatnich 4 lekcji) nie wymagają informacji o terminie, nie mogą trwać dłużej niż 25 min.
Wniosek o weryfikację oceny ( egzamin sprawdzający) musi wpłynąć do dyrektora szkoły w następnym dniu po ogłoszeniu informacji przez nauczyciela o uzyskanym stopniu przez ucznia w danym semestrze ( roku szkolnym)
Terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem, nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem semestru ( roku szkolnego)
Terminy składania prac długoterminowych ustala nauczyciel w uzgodnieniu
z uczniami .

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli z wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania danej klasy otrzymał w wyniku klasyfikacji półrocznej ( rocznej) oceny wyrażone stopniami w skali 1 –6
2. Uczeń może być nie klasyfikowany jeżeli z jednego, kilku, lub wszystkich przedmiotów nauczania brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Może to nastąpić na skutek nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w jednym semestrze.
3. Uczeń nie klasyfikowany może składać egzamin klasyfikacyjny:
 jeżeli nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione
 jeżeli nieobecności są nie usprawiedliwione Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, gdy z prośbą zwróci się uczeń lub jego rodzice.
 jeżeli uczeń realizuje indywidualny tok ( program) nauki.

4. Termin egzaminu ustalony zostaje wspólnie przez ucznia i nauczyciela.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie :
 dyrektor szkoły ( wicedyrektor), lub przedstawiciel dyrektora
 nauczyciel przedmiotu
 nauczyciel tego samego, lub pokrewnego przedmiotu

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający termin egzaminu, przedmiot, skład komisji , krótką charakterystykę wypowiedzi ucznia, ustaloną ocenę.
Egzamin klasyfikacyjny powinien zawierać część pisemną i ustną.
Ustalona ocena jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli z wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w danej klasie otrzymał
w wyniku klasyfikacji rocznej oceny co najmniej dopuszczające.

Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

6. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu kompetencji (Rozp. MEN z 19 kwietnia 1999)
Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu lub go przerwał, przystępuje do niego
w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE.

7. Uczeń klas IV – VIII otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem jeżeli:
średnia z wszystkich ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie jest wynosi co najmniej 4,75 oraz ocena z zachowania jest przynajmniej oceną bardzo dobrą.
Do średniej wlicza się tylko oceny z przedmiotów obowiązkowych.

8. Uczeń klas IV-VIII, który otrzymał w wyniku klasyfikacji rocznej 1 ocenę niedostateczną może składać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z dnia 7 września 2004 roku.

Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców ( prawnych opiekunów) – zaniżona. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z 30 kwietnia 2007.
(patrz – Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku i warunki ich poprawiania.)

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA – ZASADY OGÓLNE
Ocena zachowania ucznia uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności:
 stosunek do obowiązków szkolnych ( frekwencja, zachowanie w szkole i poza szkołą, poszanowanie mienia cudzego( szkolnego),
 udział w życiu szkoły ( samodzielność i aktywność w zespole klasowym
 dbałość o honor i tradycje szkoły,
 zaangażowanie w pracach organów samorządowych, inicjatywa, stosunek do kolegów, świadczenie pomocy koleżeńskiej)
 postawa i kultura osobista ( stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły słownictwo, ubiór, higiena osobista, postawa wobec używek – alkohol, papierosy, środki odurzające)
 aktywność w różnych formach pracy pozaszkolnej
 opinia o uczniu
Na ocenę zachowania ucznia nie mają wpływu uzyskiwane przez niego wyniki nauczania.
Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:
• wzorowe,
• bardzo dobre,
• dobre,
• poprawne,
• nieodpowiednie,
• naganne.
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami w wyniku narady klasowej oraz w oparciu o Regulamin Oceniania Zachowania.
Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 7 dni od daty zakończenia nauki w danym semestrze, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena ta została wystawiona z naruszeniem tryby przewidzianego dla jej ustalenia. Szczegółowy tryb odwołania

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA OKREŚLA REGULAMIN OCENIANIE ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIELNAROWEJ.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
[Rozmiar: 43340 bajtów] Facebook

Dziennik elektroniczny

[Rozmiar: 13639 bajtów]

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Laura Majda, Natasza Załoga, Marita Maciej, Weronika Maciej, Weronika Wójcik i .....

Dni wolne od zajęć

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019 - 2014 październik

2 i 3 stycznia


12 czerwca


oraz 3 dni w których odbędą się egzaminy klasy VIII
Termin egzaminów nie jest jeszcze ustalony


W tych dniach, nie będą organizowane zajęcia lekcyjne.
Dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Chęć udziały w takich zajęciach proszę zgłaszać wychowawcy, tydzień przed planowanym dniem wolnym.

Archiwalne wpisy