tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PROGRAM
WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KIELNAROWEJ

Misja szkoły

 • Jestem członkiem Rodziny.
 • Jestem gospodarzem Klasy i Szkoły.
 • Jestem obywatelem Gminy i Polski.
 • Jestem obywatelem Europy i Świata.
PODSTAWOWE ZASADY OKREŚLAJĄCE MISJĘ SZKOŁY

Wychowanie rozumiemy jako proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny – jak złożona jest istota człowieka i człowieczeństwa – który polega na planowanym a jednocześnie spontanicznym oddziaływaniu na dziecko przez całe środowisko wychowawcze, czyli rodziców, nauczycieli i wychowawców w celu wpojenia mu zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu.

Podejmując trud wychowania, będziemy kierować się podstawowymi zasadami:
 • Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym,a więc i wychowawczym dziecka jest rodzina.
 • Będąc nauczycielami-wychowawcami, będziemy wspierać rodzinę w dziedzinie wychowania.
 • Całościowy program wychowawczy szkoły będzie tworzony i realizowany we współpracy z rodzicami,wychowankami oraz różnymi organizacjami i instytucjami.
 • Wychowanie i kształcenie stanowić będą integralną całość.
 • Wychowanie i kształcenie są procesem ciągłym i trwającym całe życie, a więc nie tylko u wychowanków doskonalimy osobowość, ale również u siebie – jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą.
OGÓLNE DZIAŁANIA SZKOŁY W PRACY WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNEJ

Dbając nieustannie o to, aby Nasza Szkoła postrzegana była w środowisku jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszecstronny rozwój, będziemy podejmować następujące działania wychowawczo-edukacyjne:

 • Promować chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji.
 • Dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej.
 • Dopasowywać wymagania programowe do możliwości uczniów.
 • Organizować dobre i ciekawe zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne.
 • Kierować się w pracy nie tylko literą prawa, ale również sercem.
 • Pomagać każdemu uczniowi w kształtowaniu jego osobowości.
 • Propagować w szkole partnerstwo między uczniami, pracownikami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną z zachowaniem dyscypliny.
 • Pomagać duchowo i materialnie dzieciom i rodzinom najuboższym.
 • Inspirować siebie i uczniów do działań twórczych oraz samorozwoju.
 • Rozwijać w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukwanie dobra, prawdy i piękna w świecie.
 • Budzić w uczniach szacunek dla dobra wspólnego.
 • Kształtować w uczniach postawę dialogu.
 • Budzić w uczniach wrażliwość moralną i dochodzenie do celów życiowych uczciwą drogą.
 • Tworzyć w szkole życzliwą i serdeczną atmosferę, pełną wzajemnego szacunku i tolerancji.
 • Przygotowywać uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami.
 • Dostrzegać w każdym uczniu ukryte możliwości, nawet drobne, aby uczeń był kreatywny i miał poczucie własnej wartości.
 • Integrować poprzez autentyczną współpracę wszystkie podmioty edukacyjne: rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły, działaczy społecznych, pracowników różnych instytucji i organizacji.
 • Integrować zespoły klasowe i środowisko szkolne.
 • Pomagać rodzicom w zdobywaniu wiedzy i kompetencji z dziedziny wychowania.
 • Podnosić wiedzę nauczycieli z psychologii, dydaktyki i socjoterapii.
PODSTAWOWE SFERY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH ORAZ OGÓLNE ZADANIA REALIZUJĄCE MISJĘ SZKOŁY
UCZEŃ JAKO CZŁONEK RODZINY

Zadania:

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz uświadamianie praw i obowiązków dziecka w rodzinie.
 • Udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologią.
 • Rozwijanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów przy organizowaniu działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.
UCZEŃ JAKO GOSPODARZ KLASY I SZKOŁY

Zadania:

 • Integrowanie środowiska klasowego i szkolnego poprzez budzenie więzi koleżeńskich, utożsamianie się ze swoją klasą i szkołą, właściwe współżycie i współpracę.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo własne i rówieśników
UCZEŃ JAKO OBYWATEL MAŁEJ OJCZYZNY
(SOŁECTWA, GMINY)

Zadania:

 • Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i poznawczych w Małej Ojczyźnie.
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i odpowiedzialności za jej ochronę.
 • Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez budzenie zainteresowań kulturą, sportem, turystyką.
UCZEŃ JAKO OBYWATEL POWIATU, WOJEWÓDZTWA, POLSKI

Zadania:

 • Budzenie uczuć patriotycznych oraz zainteresowań przeszłością i teraźniejszością Polski.
UCZEŃ JAKO OBYWATEL EUROPY I ŚWIATA

Zadania:

 • Rozbudzanie zainteresowań kulturą, historią i geografią Europy i Świata.
[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
[Rozmiar: 43340 bajtów] Facebook

Dziennik elektroniczny

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-2021.

• 14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej

• 04.01.2021 - 05.01.2021 dni pomiędzy Nowym Rokiem
a Świętem Trzech Króli

• 25-27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty

• 04.06.2021 - piątek po Bożym Ciele

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Laura Majda, Natasza Załoga, Marita Maciej, Weronika Maciej, Weronika Wójcik i .....

Czas trwania lekcji

1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.55 12.40
6 12.50 13.35
7 13.45 14.30
8 14.40 15,25
9 15,30 16.15

Archiwalne wpisy