tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Ocenianie zachowania

Regulamin oceniania zachowania uczniów
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej .

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy,  w Szkole Podstawowej w Kielnarowej obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania:

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

Ocenianie zachowania przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego, równolegle do oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania jest integralną częścią tworzonego przez szkołę Programu Wychowawczego. Ocenianie zachowania w ciągu semestru przeprowadza się w systemie punktowym. Otrzymanie określonej ilości punktów odpowiada ocenie:

  • powyżej 120 punktów- wzorowe
  • od 111 do 120 punktów – bardzo dobre
  • 90 – 110 punktów – dobre
  • 80 – 89 punktów – poprawne
  • 70 – 79 punktów – nieodpowiednie
  • poniżej 70 naganne.

Ocena zachowania wystawiona za II semestr jest równocześnie oceną na koniec roku szkolnego. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie karty zachowania (zeszytu uwag) ucznia. Za ocenę bazową uznaje się ocenę dobrą. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów kredytu.
Ze względu na przyjęte przez naszą szkołę priorytety, oceniając zachowanie uczniów szczególną wagę przywiązujemy do promowania i premiowania zachowań prospołecznych, odpowiedzialności, aktywności, kreatywności oraz wykorzystywania przez ucznia swoich umiejętności i możliwości w klasie, w szkole i poza nią. Oceniając zachowanie ucznia bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

 • Przestrzeganie zasad kultury osobistej.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 • Uczestniczenie w życiu szkoły.
 • Poszanowanie mienia szkoły i własności prywatnej.
 • Stosunek do obowiązków szkolnych.

  Punkty dodatnie uczeń może otrzymać za:

  Uczestnictwo w życiu szkoły:

 • udział w pracy samorządu szkolnego 1-5 punktów
 • pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej 1-5 punktów
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz szkoły 1-5 punktów
 • praca na rzecz szkoły 1-5 punktów
 • wyróżnienie, nagroda w konkursach szkolnych 1-5 punktów
 • aktywny i systematyczny udział w pracy kół zainteresowań, organizacji działających na terenie szkoły 1 – 10 pkt.
 • praca w organizacjach i klubach pozaszkolnych (na wniosek władz klubu) 1-5 pkt.
  Praca na rzecz klasy: /przyznaje wychowawca klasy/
 • udział w pracy samorządu klasowego 1-3 punkty – jeden raz w semestrze/
 • praca na rzecz klasy 1-3 punktów
 • inicjatywę i podejmowanie działań na rzecz klasy 1-3 punktów
 • pomoc kolegom w nauce 1-3 punktów
 • dyżury klasowe 1 – 3 punkty.
  Reprezentowanie szkoły na zewnątrz:
 • udział w konkursach 1 – 5 punktów
 • reprezentowanie szkoły w imprezach pozaszkolnych i uroczystościach 1 – 10 punktów.
 • udział w konkursach i olimpiadach zewnętrznych, wymagających przejścia eliminacji szkolnych 1-10 pkt.
  Inne pozytywne działania i postawy 1-5 punktów.
  Wzorowe wypełnianie postanowień regulaminu szkoły: (przyznaje wych. klasy raz w semestrze)
 • brak spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych – 2 punkty
 • brak negatywnych uwag przez cały semestr – 2-5 punktów
 • Wzorowe przygotowanie się do lekcji – 1-2 pkt.
  Uczeń który w pierwszym semestrze uzyskał ocenę wzorową otrzymuje w drugim semestrze dodatkowo 7 punktów,
  za ocenę bardzo dobrą otrzymuje premię w wysokości 4 pkt.
  Na koniec roku-semestru wychowawca klasy przyznaje w skali 0-5, punkty za „kulturę osobistą ucznia, dbałość o piękno mowy ojczystej, oraz dbałość o honor i tradycje szkoły”.

  Punkty ujemne uczeń może otrzymać za:

  Niewłaściwe zachowanie i postawy:

 • przeszkadzanie na lekcji 1-2 pkt
 • zachowanie w czasie przerw 1-2 pkt
 • zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia w świetlicy szkolnej, stołówce, w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych, itp.1-10 pkt
 • stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 1-10 pkt
 • palenie papierosów 5 pkt
 • wyłudzanie pieniędzy 5 – 20 pkt
 • picie alkoholu ( inne używki) 20 pkt.
 • strój oraz wygląd niezgodny z regulaminem szkoły 2 – 5 pkt
  Brak poszanowanie mienia szkoły:
 • zaśmiecanie otoczenia 1-2 pkt
 • niszczenie mienia szkoły 5-20 pkt
 • nie zmienienie obuwia na terenie szkoły – 2 pkt (każdorazowo)
  Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rówieśników:
 • niewykonanie polecenia nauczyciela, lub innego pracownika szkoły – 5pkt,
 • agresja w stosunku do rówieśników (pobicie) 10-35 pkt
 • aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły 5 pkt
 • wulgarne słownictwo 2 pkt
 • brak poszanowania mienia prywatnego innych osób 2-5 pkt
 • kradzież w szkole i poza szkołą 20-35 pkt.
  Brak punktualności
  – powyżej 5 spóźnień – 2 punkty za każde spóźnienie. Nieobecności nieusprawiedliwione(wagary):
 • pojedyncza godzina 3 pkt,
 • cały dzień 10 pkt,
  Niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych:
 • brak zadania domowego 1-2 pkt
 • brak przyborów – zeszytu, podręcznika 1 pkt
 • brak stroju, obuwia na wf, 1-2 pkt.
 • niewłaściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego 1- 3 pkt.
  Łamanie innych postanowień regulaminu: 1 – 10 pkt
  Jeżeli nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę za – 10 lub więcej punktów ujemnych ma obowiązek poinformowania o tym rodziców. Jeżeli suma ujemnych punktów wpisanych uczniowi przekracza – 15 punktów, wychowawca ma obowiązek osobistego kontaktu z rodzicami.

  Postanowienia końcowe

  Jeżeli wychowawca podejmuje decyzję o wystawieniu oceny innej niż wynika to z ilości uzyskanych przez ucznia punktów, powinien poinformować o tym Radę Pedagogiczną, uzyskać jej akceptację i pisemnie uzasadnić swoją decyzję w dzienniku.

  Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeżeli uczeń otrzymał w I semestrze z zachowania ocenę naganną rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego kontaktu z wychowawcą, aby opracować plan działań mających na celu poprawę zachowania ucznia.

  Jeśli spodziewana poprawa nie nastąpi Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Uczeń, który otrzymał powyżej 20 pkt ujemnych niezależnie od liczby zgromadzonych punktów dodatnich nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.

  Punkty dodatnie oraz ujemne wpisuje się w dzienniczku uwag i spostrzeżeń prowadzonym osobno dla każdej klasy. Punkty za pracę na rzecz klasy przyznaje wychowawca klasy – jeden raz w semestrze.

  Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczycieli może przyznać od 1-5 punktów uczniowi za zachowanie lub postawy nie ujęte w niniejszym regulaminie.

  Odwołania od oceny

  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z niniejszym regulaminem. Zastrzeżenia te można zgłaszać na piśmie w terminie 7 dni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze. Tryb postępowania w przypadku odwołania się od oceny określa § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
[Rozmiar: 43340 bajtów] Facebook

Dziennik elektroniczny

[Rozmiar: 13639 bajtów]

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Laura Majda, Natasza Załoga, Marita Maciej, Weronika Maciej, Weronika Wójcik i .....

Dni wolne od zajęć

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019 - 2014 październik

2 i 3 stycznia


12 czerwca


oraz 3 dni w których odbędą się egzaminy klasy VIII
Termin egzaminów nie jest jeszcze ustalony


W tych dniach, nie będą organizowane zajęcia lekcyjne.
Dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Chęć udziały w takich zajęciach proszę zgłaszać wychowawcy, tydzień przed planowanym dniem wolnym.

Archiwalne wpisy