tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Aktualności

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 8 do 19 marca 2021 roku będziemy przyjmować wnioski o przyjęcie dzieci 4 – 6 letnich do oddziałów przedszkolnych działających przy naszej szkole.
Oddziały te pracują od godziny 8 do 13 z tym, że istnieje możliwość wydłużenia pobytu dziecka w szkole do godziny 15.

Lista dzieci zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 9 kwietnia.

Szczegółowe terminy i sposób przeprowadzenia rekrutacji określa Zarządzenie Burmistrza Tyczyna z dnia 27 stycznia

Tu kliknij aby otworzyć dokument

Formularz niezbędny do zapisu dziecka do przedszkola możecie Państwo otrzymać w szkole lub pobrać sobie z naszej strony, wydrukować i wypełnić.

Tu kliknij aby otworzyć dokument

Formularz niezbędny do zapisu dziecka do klas od I do VIII możecie Państwo również otrzymać w szkole lub pobrać z naszej strony, wydrukować i wypełnić.
Uwaga – rodzice których dzieci uczęszczają w chwili obecnej od oddziału przedszkolnego dokumenty do wypełnienia otrzymają w szkole.

Tu kliknij aby otworzyć dokument

Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

KONKURS

Serdecznie zapraszamy

uczniów klas I – III

oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych

do udziału w konkursie

„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Technika prac – dowolna

Termin składania prac – 7.04.2021r.

Organizatorzy:

mgr Alicja Maciołek

mgr Ewelina Pratko

mgr Iwona Karnas

mgr Iwona Zawadzka

mgr Anna Paśko

REGULAMIN KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kielnarowej.
 2. Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie ozdoby wielkanocnej.
 3. Cele konkursu:
  1. Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
  2. Rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci i młodzieży.
  3. Pobudzanie aktywności twórczej.
  4. Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 4. Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Zasady zgłaszania prac konkursowych:
  1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.
  2. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko oraz klasę.
  3. Prace należy dostarczyć do 7.04.2021r.
 7. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Oceniana będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Wspomnienie Ignacego Krasickiego – konkurs

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD HASŁEM

„Śmiejmy się i uczmy z komiksów rysowanych na podstawie bajek Ignacego Krasickiego”

        W tym roku szkolnym szczególną uwagę kierujemy na Ignacego Krasickiego nie tylko względu na 220 rocznicę  śmierci, ale również osiągnięcia dla literatury polskiej, które pozostawił po sobie jako wybitny poeta końca XVIII wieku. Jego satyryczne bajki, ukazujące prześmiewczo wady ludzkie znają wszystkie pokolenia Polaków. Jak nie śmiać się z żółwi, biorących udział w wyścigach, czy też z naiwności i braku pokory kruka? Stąd pomysł na konkurs, w którym uczniowie, jako scenariusz komiksu wykorzystują dowolną bajkę Ignacego Krasickiego. Połączenie rysunku i tekstu daje szerokie pole do twórczego planowania scenek komiksowych.

Cele konkursu:

 1. Uczczenie wybitnego poety i przybliżenie jego sylwetki uczniom, do wyboru którego stała się pretekstem okrągła rocznica śmierci.
 2. Zwrócenie uwagi uczniów i poszerzenie ich wiedzy w zakresie literatury polskiej i zmiany w słownictwie języka polskiego.
 3. Rozwijanie w uczniach kreatywnego myślenia przy tworzeniu rysunków na podstawie tekstu źródłowego.
 4. Zorganizowanie wystawy prac konkursowych.
 5. Stworzenie uczniom możliwości pozytywnej rywalizacji i wspólnej oceny własnych osiągnięć.

Zasady udziału w konkursie.

 1. Konkurs podzielony został na kategorie wiekowe klas IV-V oraz VI-VII.
 2. Wszyscy uczniowie wykonują komiksy podczas zajęć zdalnych pod nadzorem nauczyciela.
 3. Kwalifikacja prac do etapu wystawy następuje pod względem:

– zgodności z tematem i przekazem treści bajki,

– estetycznego i kreatywnego wykonania pracy

– czytelności przekazu bajki

– samodzielnej pracy ucznia

Uczniowie przysyłają prace do oceny oraz w miarę możliwości przynoszą komiksy w dogodnym terminie do świetlicy szkolnej. Najpóźniej  – do końca tygodnia po świętach.

Organizatorki: Alicja Fic i Izabela Liskowicz

WPŁYW PRZEDSZKOLA NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu –

o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

 

                                                                                   Robert Fulghum

 

Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu. Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie powinno się jej zaniedbywać. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści w rozwoju sfery intelektualnej, społecznej, językowej, emocjonalnej i ruchowej.

Rozwój intelektualny

            Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę. Jest to podstawowa aktywność, podczas której dziecko może rozwinąć swoją wyobraźnię, inicjatywę, kreatywność, a także samodzielność. Zabawa jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ zapewnia harmonijny rozwój umysłowy. Poprzez zabawę dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie, uczy samodzielnego myślenia, rozwija zainteresowania. Zabawa wyrównuje braki rozwojowe i przygotowuje dziecko do nauki w szkole.

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny dziecka w przedszkolu, to przede wszystkim kontakty z rówieśnikami. W przedszkolu dziecko poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. Dziecko, poprzez kontakty z rówieśnikami, uczy się współpracy i współdziałania, zdobywa wiedzę na temat zachowań społecznie akceptowanych. W grupie przedszkolnej uwidaczniają się różne charaktery, temperamenty i zdolności. Dziecko uczy się tolerancji i kształtuje postawy akceptacji. Poprzez wspólną zabawę z rówieśnikami dziecko uczy się podziału pracy, cierpliwości i umiejętności kompromisu.

Rozwój językowy

W przedszkolu dziecko uczy się porozumiewać z innymi. Poprzez zabawę i zajęcia dziecko wzbogaca swoje słownictwo, doskonali mowę komunikatywną. Uczy się jak wyrażać siebie za pomocą słów, uczy się słuchać, a także w jaki sposób korzystać z języka niewerbalnego w procesie komunikacji. Organizowane w przedszkolu różne aktywności, przede wszystkim sytuacje zabawowe, pobudzają dziecko do mówienia, a te z kolei pozytywnie wpływają na bogacenie się słownika, usprawnienie narządów mowy i wzrost komunikatywności mowy.

Rozwój emocjonalny

Rozwój emocjonalny dziecka od najmłodszych lat wpływa na jego psychikę i osobowość. Dziecko w przedszkolu odkrywa wachlarz emocji i uczuć. Na tym etapie edukacji u przedszkolaka zaczynają się kształtować uczucia moralne, etyczne, społeczne i intelektualne. Dziecko przyzwyczaja się spędzać czas poza swoją rodziną, rozwija poczucie niezależności. Buduje stabilizację, a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa.

Rozwój ruchowy

Dla zdrowia dziecka i prawidłowego jego rozwoju psychoruchowego ważne jest zaspokojenie potrzeby ruchu. W tym okresie życia dziecko ustawicznie szuka okazji do zaspokojenia aktywności ruchowej. Poprzez zabawy i zajęcia ruchowe organizowane w przedszkolu dziecko zaspokaja swą żywiołową ruchliwość, rozwija również cechy motoryczne: szybkość, siłę, wytrzymałość, zwinność, zręczność, koordynację. W przedszkolu wzrasta u dziecka zaradność, a także rozwija się samoobsługa i samodzielność.

Podsumowując, przedszkole:

 • uczy dziecko samodzielności,
 • uczy współdziałania w grupie,
 • stwarza dziecku okazje do poznawania świata i zdobywania wiedzy,
 • kształtuje i rozwija umysł dziecka,
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • rozwija kompetencje językowe,
 • uczy dziecko czerpać radość z relacji z rówieśnikami,
 • pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka,
 • przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole.

O korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola można pisać dużo, jednakże słowa nie oddadzą w pełni wkładu przedszkola w wielostronny rozwój dziecka. Zapisując dziecko do przedszkola zapewnia mu się nie tylko opiekę, ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników.

 

 

Organizacja pracy szkoły od 22 marca 2021 do 11 kwietnia 2021

Szanowni Państwo
Od 22 marca do 11 kwietnia szkoła nasza przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Decyzja ta jest niezależna od szkoły i pracujących w niej nauczycieli. My podobnie jak Państwo i Państwa dzieci, chcielibyśmy jak najszybszego powrotu do normalnych lekcji i mamy nadzieję, że nastąpi to 11 kwietnia.
Do tego czasu szkoła będzie jednak zamknięta dla uczniów z wyjątkiem uczniów z oddziałów przedszkolnych, ponieważ oddziały przedszkolne w tym okresie będą działały normalnie. Chcemy również aby zajęcia dodatkowe dla uczniów takie jak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne również odbywały się w szkole w sposób stacjonarny i tylko w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców będziemy prowadzić je w trybie zdalnym.
Życzę Państwu wiele zdrowia.
Wacław Warda – dyrektor szkoły

Poznajemy sztukę współczesną – działania plastyczne klasy VII

W klasie VII na plastyce, uczniowie poznają historię sztuki współczesnej. Wiadomo, że dzięki działaniu lepiej się zapamiętuje, spróbowali więc, zmierzyć się z jedną z form plastycznych, podejmowaną przez artystów w XX wieku. Asamblaż to jakby połączenie działania graficznego, rysunkowego bądź malarskiego z zamieszczeniem na desce dzieła dowolnego przedmiotu,  któremu odbiera się jego użytkowość. Cała klasa z zapałem podeszła do tematu. Wykonali asamblaże, które zamieszczono poniżej. Na stronę szkolną wybrano te szczególnie wpadające w oko.

Szymon Szetela

Radek Nahirny

Kinga Siwiec

Weronika Wójcik

Oliwia Pyrz

Arek Szura

Sławni Polacy – Jan Paweł II

Wystawa prac zakwalifikowanych z klas VI-VII

PROTOKÓŁ

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ZREALIZOWANEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIELNAROWEJ

POD NAZWĄ

„SŁAWNI POLACY – ŚW. JAN PAWEŁ II”

      Rok 2020 dobiega końca. Ze względu na 100-lecie urodzin Jana Pawła II stał się szczególny. W październiku została przygotowana ekspozycja prac uczniów naszej szkoły, którzy tworzyli piękne prace związane z bohaterem konkursu szkolnego, realizowanego w ramach zajęć plastycznych. Wystawa uświetnia korytarz drugiego piętra i parteru, niestety, nie mamy możliwości oglądać jej na co dzień.

Rozstrzygnięcie konkursu było niezwykle trudne, ponieważ powstały piękne kompozycje. Temat jednak był wymagający, dlatego komisja konkursowa trzymała się głównych kryteriów, które miały być uwzględnione przy tworzeniu rysunków. Ważne stało się ukazanie w kompozycji plastycznej treści w ten sposób, aby nawiązywała do przesłania płynącego z ilustrowanego cytatu. Dodatkowo praca miała być estetyczna i powinna wyróżniać się walorami artystycznymi.

Komisja w składzie: mgr Iwona Karnas, mgr Ewelina Szybiak-Korytko, mgr Izabela Liskowicz ustaliła werdykt następujący:

Laureaci z klas IV i V, interpretujących cytat św. Jana Pawła II:

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”
– słowa Jana Pawła II inspiracją plastyczną

Patrycja Leniart z kl. IV

Maja Czajkowska z kl. V

Weronika Płonka z kl. IV

Laureaci z klas VI  i VII, interpretujących cytat św. Jana Pawła II:

Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli” – życie Jana Pawła II inspiracją w sztuce

Julia Płodzień z kl.VII

Amelia Meksuła z kl. VII

Weronika Wójcik z kl. VII

Gratuluję wszystkim i dziękuję za zaangażowanie –

organizator

Izabela Liskowicz

WYSTAWA PRAC KLAS IV-V

WERONIKA PŁONKA KL. IV

JULIA PŁODZIEŃ KL.VII

AMELIA MEKSUŁA K. VII

Jesienna twórczość klasy II

Klasa II podczas jesiennego spaceru

Pani Iwona Karnas, wychowawczyni klasy II,  zainspirowała swoich uczniów do działań twórczych. Wykonali oni wspaniałe słonie z warzyw. Zadanie to ma wiele zalet, nie tylko rozwija kreatywność, ale również zachęca do spożywania warzyw. Niezwykle sympatyczne i godne podziwu są wykonane zwierzaki przez zdolne dzieciaki. Gratulujemy!

 

Szkolny konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu

„Sławni Polacy – św. Jan Paweł II”

w Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Cele:

 • Przybliżenie życia i przesłania św. Jana Pawła II
 • Pobudzenie uczuć patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia słów i nauczania Jana Pawła II dla narodu.
 • Przybliżenie faktów historycznych z życia św. Jana Pawła II
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i wartości estetycznych oraz promowanie twórczości plastycznej dzieci w środowisku poprzez organizację wystawy pokonkursowej.

Konkurs podzielono na dwie kategorie według klas.

Klasy IV i V interpretują cytat św. Jana Pawła II:

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”- słowa Jana Pawła II inspiracją plastyczną.

Praca polega na wykonaniu w formacie A4, w technice pasteli kompozycji plastycznej, która powinna zawierać cytat i ciekawą ilustrację pasującą do głoszonych słów Polaka.

Klasy VI  i VII  interpretują cytat św. Jana Pawła II:

Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli” – życie Jana Pawła II inspiracją w sztuce.

Uczniowie wykonują kompozycję plastyczną w dowolnej technice w formacie A4. Praca powinna ukazywać scenę z życia lub interpretację wymienionych słów. Powinno wynikać z niej przesłanie skierowane do społeczeństwa.

Termin oddania pracy 12 X 2020 r. do pani Izabeli Liskowicz

Wyniki Konkursu „Wesołego Alleluja!”

Koniec roku to czas podsumowań. Zamieszczam wyniki szkolnego, konkursu internetowego na kartkę wielkanocną „Wesołego Alleluja!”. Równorzędne nagrody otrzymali uczniowie: Szymon Kopiec z kl. I, Jakub Mitał z kl. II, Ewa Gorzelec z kl. III, Jakub Anusik z kl. IV oraz Izabela Stanio z kl. V. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za uświetnienie czasu wielkanocnego i udział w konkursie. Lureatom serdecznie gratulujemy, nagrody otrzymają wraz ze świadectwem.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
[Rozmiar: 43340 bajtów] Facebook

Dziennik elektroniczny

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-2021.

• 14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej

• 04.01.2021 - 05.01.2021 dni pomiędzy Nowym Rokiem
a Świętem Trzech Króli

• 25-27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty

• 04.06.2021 - piątek po Bożym Ciele

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Laura Majda, Natasza Załoga, Marita Maciej, Weronika Maciej, Weronika Wójcik i .....

Czas trwania lekcji

1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.55 12.40
6 12.50 13.35
7 13.45 14.30
8 14.40 15,25
9 15,30 16.15

Archiwalne wpisy