tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PSO technika kl.IV – VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

W KLASACH  IV, V, VI.

1.Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

-odpowiedzi ustne,

-testy sprawdzające wiadomości z wychowania  komunikacyjnego,

-ocena na lekcji z wykonanej pracy (z rysunku technicznego w zeszycie ćwiczeń, na bloku technicznym lub praca praktyczna).

 

  1. Zasady poprawiania ocen cząstkowych.

Każdą ocenę cząstkową uczeń może poprawić odpowiadając ustnie lub poprawnie wykonując rysunek.

 

3.Wymagania na poszczególne oceny:

 

Ocenę celującą(6)  otrzymuje uczeń, który:

– opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające  program nauczania przedmiotu w danej klasie,                                                            -samodzielnie i twórczo  rozwija własne uzdolnienia,

-wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

-stosuje nietypowe rozwiązania,

-osiąga sukcesy w konkursie BRD (bezpieczeństwo w ruchu drogowym).

-proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania,

-wykonuje dokumentacje ciekawych rozwiązań technicznych,

-otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

wzorowo prowadzi swój zeszyt ćwiczeń i przedmiotowy,

– korzysta z różnorodnych źródeł informacji.

 

Ocenę bardzo dobrą(5) otrzymuje uczeń, który:

-opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu    w danej klasie

-samodzielnie czyta proste rysunki techniczne,

-zna symbole graficzne,

-samodzielnie rysuje proste przedmioty w rzutach prostokątnych,

-sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

-uczestniczy w szkolnym konkursie BRD,

-tworzy prace zgodnie z projektami, funkcjonalne i estetyczne,

-otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

– korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

– bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt ćwiczeń.

 

Ocenę dobra(4) otrzymuje uczeń, który,

-nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,

-z niewielką pomocą nauczyciela czyta proste rysunki techniczne,

-z niewielką pomocą nauczyciela rysuje proste przedmioty w rzutach prostokątnych,

– dobrze prowadzi zeszyt ćwiczeń,

– otrzymuje oceny dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

Ocenę dostateczna(3) otrzymuje uczeń, który,

-nie  opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,

– rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,

– prowadzi zeszyt ćwiczeń,

– najczęściej otrzymuje oceny dostateczne z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

 

Ocenę dopuszczającą(2) otrzymuje uczeń, który,

-opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,

-prace wytwórcze wykonuje niedokładnie,

-rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

-otrzymuje oceny dopuszczające z testów, odpowiedzi ustnych i zadań praktycznych.

 

Ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń, który,

–  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie,

– nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

-nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny,

-nie ma zeszytu ćwiczeń,

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

-otrzymuje oceny niedostateczne z testów, odpowiedzi ustnych,

-nie oddaje prac wytwórczych do oceny.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa