tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PSO – Historia kl IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z historii w kl. IV-VI
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej

 

 1. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w planie wynikowym dla poszczególnych poziomów nauczania.
 2. System jest dostosowany do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 3. Sprawdzeniu wiedzy służą sprawdziany przygotowane po każdym dziale w podręczniku.
 4. Sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich  ocenie służą także liczne ćwiczenia, zadania, pytania do map, tekstów źródłowych i ilustracji
 5. Kontroli wiedzy służą
 • pisemne testy na zakończenie każdego działu (dostępne na www.wsip.com.pl)
 • kartkówki z dwóch lub trzech ostatnich lekcji ułożone przez nauczyciela
 • prace domowe
 • krótkie wypowiedzi pisemne w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń
 • rekapitulacja wtórna na początku lekcji z tematu lekcji ubiegłej lub na końcu lekcji z tematu lekcji bieżącej
 1. Liczne lekcje dodatkowe oraz te spoza podstawy programowej umożliwiają nauczycielowi indywidualne wyznaczanie warunków koniecznych do uzyskania ocen najwyższych (celująca i bardzo dobra).
 2. Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który w stopniu mniej niż podstawowym opanował treści kształcenia, częściowo posiada podstawowe umiejętności warsztatowe, z  pomocą nauczyciela rozwiązuje polecone zadania, ale nie potrafi formułować własnych opinii.
 3. Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który w stopniu podstawowym opanował treści kształcenia, posiada podstawowe umiejętności warsztatowe, z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje polecone zadania, z dużą pomocą nauczyciela  formułuje opinie.
 4. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który w stopniu średniozaawansowanym opanował treści kształcenia, posiada podstawowe umiejętności warsztatowe, samodzielnie rozwiązuje polecone zadania, z niewielka pomocą nauczyciela  formułuje opinie.
 5. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który w stopniu zaawansowanym opanował treści kształcenia, posiada wszystkie umiejętności warsztatowe, samodzielnie i twórczo rozwiązuje polecone zadania i formułuje opinie.
 6. Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który w stopniu wykraczającym poza treści nauczane podczas lekcji opanował treści historyczne i społeczne, posiada wszystkie umiejętności warsztatowe, samodzielnie i twórczo rozwiązuje polecone zadania i formułuje opinie, podejmuje dodatkowe zobowiązania i z sukcesem bierze udział w konkursach przedmiotowych.
 7. Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie opanował  podstawowych treści kształcenia, nie  posiada podstawowych umiejętności warsztatowych, nawet z  pomocą nauczyciela nie rozwiązuje poleconych zadań, nie potrafi formułować własnych opinii.

 

Umiejętności warsztatowe

 • Posługiwanie się określeniami czasu historycznego (okres p.n.e., n.e., wiek, tysiąclecie, epoka rok)
 • Przyporządkowywanie faktów historycznych datom i umieszczanie ich na osi czasu
 • Analiza i interpretacja tekstu (odpowiedzi na pytania do tekstu źródłowego, mapy, ilustracji, rozróżnianie przyczyn i skutków wydarzeń historycznych)
 • Tworzenie narracji historycznej (wypowiedź o postaci lub wydarzeniu z zastosowaniem poznanych pojęć)

 

 

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa