tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe w klasach IV -VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu stanowią kryteria WSO, a także szczegółowe zasady, o których nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów na początku roku szkolnego.
CELE KSZTAŁCENIA
Uczeń:
– zna podstawowe słownictwo informatyczne,
– przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, rozumie i wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,
– zna różnorodność rodzajów i wszechstronność zastosowań komputerów oraz urządzeń peryferyjnych podłączanych do jednostki centralnej,
– zna budowę wewnętrzną jednostki centralnej oraz podstawową zasadę jej działania,
– prawidłowo podłącza do jednostki centralnej podstawowe, popularne urządzenia peryferyjne (drukarkę, skaner, myszkę, klawiaturę, monitor itp.),
– zna różne systemy operacyjne, posługuje się nimi w zakresie prawidłowego uruchamiania ich i wyłączania, a także uruchamiania programów w nich zainstalowanych oraz podstawowych operacji na plikach i folderach,
– porządkuje dane,
– posługuje się kilkoma prostymi programami graficznymi, realizując zadania w szkolnych, jak i międzyszkolnych projektach,
– posługuje się wybranym programem do porządkowania i obróbki cyfrowych fotografii,
– posługuje się w podstawowym zakresie kilkoma edytorami tekstu, zaczynając od najprostszych (notatnik, wordpad), a na zaawansowanych kończąc (ms word, writer),
= zna wybrane programy do tworzenia prezentacji i posługuje się nimi, realizując pokazy w szkolnych i międzyszkolnych projektach
– wie, czym jest lokalna i globalna (internet) sieć komputerowa, potrafi stworzyć prosty schemat sieci lokalnej z dostępem do internetu, zna wybrane urządzenia i pojęcia związane z siecią komputerową,
– posługuje się usługami w sieci internet do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz do realizacji szkolnych zadań na innych przedmiotach nauczania, jak również do realizacji zadań nie związanych ze szkołą,
– zna wybrane arkusze kalkulacyjne i posługuje się nimi w podstawowym zakresie, wykorzystując do zadań obliczeniowych na innych przedmiotach nauczania,
– zna wybrane edukacyjne języki programowania i posługuje się nimi do stworzenia prostych animacji lub bardzo prostych aplikacji.
CELE WYCHOWANIA
Uczeń:
 szanuje cudze pomysły i prace,
 podejmuje inicjatywy,
 myśli twórczo i samodzielnie,
2
 broni swojego punktu widzenia, pomysłu, projektu na forum grupy,
 potrafi przyjąć i uwzględnić uwagi lub krytykę innych członków zespołu,
 realizuje wspólnie wypracowaną ideę, pomysł, projekt.
Dostosowanie osiągnięć do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
Duża ilość opcji o różnym stopniu trudności w edytorach tekstu, programach graficznych, programach do tworzenia prezentacji pozwala na indywidualne podejście do zagadnienia uzyskiwanych przez ucznia osiągnięć. W przypadku uczniów z dysleksją i dysgrafią czy uczniów z różnymi formami niesprawności ruchowej będą obniżone wymagania w zakresie estetyki prowadzonego zeszytu czy estetyki wykonanych prac graficznych, nie zwalnia to jednak ucznia ze znajomości podstawowych i często używanych narzędzi oraz opcji programów graficznych. Dyslektycy, jak również uczniowie mający problemy z orientacją przestrzenną, nie będą musieli wykazywać się znajomością skrótów klawiaturowych. Uczniowie z dysortografią nie będą mieli obniżanej oceny za błędy ortograficzne poczynione w zeszycie czy programie komputerowym typu WordPad, Notatnik czy Paint..
CELE SYSTEMU OCENIANIA
 Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
 Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
 Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.
 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy.
 Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego procesu uczenia się.

ZASADY OCENIANIA UCZNIA

Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ – terminowość i systematyczność wykonania i oddawania prac domowych
PRACA NA LEKCJI – jakość pracy, zaangażowanie i aktywność na lekcji, umiejętność obsługi zestawu komputerowego i posługiwanie się oprogramowaniem informatycznym, przestrzeganie dyscypliny pracy, staranność wykonywania zadań, współpraca w zespole, prezentacje własnych prac
SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI – zapowiedziane tydzień wcześniej ( z podanym zakresem materiału) uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności. Uczeń, który ze sprawdzianu uzyskał ocenę niedostateczną (1) i dopuszczającą (2), może w ciągu 14 dni od jej uzyskania przystąpić do poprawki z materiału który obejmował sprawdzian.
Przy ocenianiu  sprawdzianów, testów obowiązują następujące przedziały procentowe wymagane do uzyskania ocen ujęte w WSO
DODATKOWE SUKCESY UCZNIA – osiągnięcia w informatycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Ocena celująca
Uczeń:
 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowmi;
 samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
 do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
 wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
 przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
 wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;
 zdobywa co najmniej wyróżnienia w międzyszkolnych konkursach informatycznych;
 zeszyt bardzo staranny i prowadzony systematycznie
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
 posługuje się usługami internetowymi;
 samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;
 uczestniczy w konkursach informatycznych;
 zeszyt staranny i prowadzony systematycznie
Ocena dobra
Uczeń:
 zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
 z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
 z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu;

Ocena dostateczna
Uczeń:
 nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
 w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;
 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów;
.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:

 posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
 z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
 z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi;

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa