tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Przedmiotowy System Oceniania Plastyka klasa IV – VI

 

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:

 • czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
 • wykazuje zainteresowanie sztuką (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły),
 • reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych,
 • bierze udział w zajęciach koła plastycznego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu wysokim, a ponadto:

 • wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,
 • wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,
 • uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
 • starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,
 • potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności stopniu średnim, a także:

 • zwykle pracuje systematycznie i efektywnie indywidualnie i w grupie,
 • poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,
 • odpowiednio wywiązuje się z części powierzonych zadań i ról,
 • najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności stopniu poprawnym oraz:

 • nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie zadania,
 • rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo – grupowych,
 • czasami poprawnie formułuje wnioski,
 • ma problemy z obroną swoich poglądów,
 • najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

 • nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
 • biernie uczestniczy w dyskusjach,
 • niestarannie wykonuje ćwiczenia,
 • nie formułuje własnych wniosków.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
 • nie bierze udziału w działaniach twórczych,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
 • nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

 

 • Obowiązkiem ucznia jest systematyczne przygotowywanie się na zajęcia plastyczne poprzez przynoszenie potrzebnych przyborów, materiałów plastycznych, zeszytu i podręcznika. Jeśli uczeń nie przyniósł jeden raz potrzebnych materiałów otrzymuje kropkę (.), jeśli po raz drugi nie przygotuje się do zajęć to zostaje wpisana druga kropka i jednocześnie uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, itd. Ocena ta wpływa w dużym stopniu na ocenę śródroczną i końcoworoczną, ze względu na stosunek do przedmiotu.
 • Uczeń ma możliwość uzyskania oceny z aktywności poprzez nagromadzenie plusów lub minusów. Trzy plusy składają się na ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy na niedostateczną. Minus otrzymuje osoba, która nie uważa na zajęciach, tzn.- zapytana wyrywkowo nie potrafi powiedzieć o czym jest aktualnie mowa.
 • Oceny wpisane na zielono w rubryce dziennika dotyczą dodatkowej pracy ucznia tj. udziału w konkursach plastycznych, wykonywania dodatkowych prac plastycznych oraz jest podsumowaniem pracy ucznia w kole plastycznym.
 • Ocenie cząstkowej podlega również , w zależności od klasy IV, V, VI, do wyboru przez nauczyciela: zeszyt przedmiotowy, zadania domowe, odpowiedzi ustne i pisemne sprawdziany wiadomości.
 • Brak zadania jest oznaczany skrótem „bz”, przy drugim braku zadania wpisuję ocenę niedostateczną,
 • W szczególnych przypadkach jak ten kiedy uczeń nie wykonuje żadnej pracy na lekcji, mimo napomnień nauczyciela, po zakończonej lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną za brak pracy na lekcji.
 • Uczeń ma prawo do późniejszego dostarczenia pracy do oceny. Czas na doniesienie pracy to jeden tydzień. Po upływie tego czasu otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić po upływie kolejnego tygodnia, później już nie.

Na ocenę cząstkową z działań plastycznych składają się kryteria:

OCENA

KRYTERIUM

BARDZO DOBRY

DOBRY

DOSTATECZNY

DOPUSZCZAJĄCY

KOMPOZYCJA zachowana logika,twórcze wykonanie zachowana logika,typowe rozwiązanie zachwiana logika kompozycji brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji
DOBÓR ŚRODKÓW WYRAZU wyczerpujący i twórczy dobór środków 2-3 usterki lub braki w zakresie wykorzystania środków 50 % środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo pojedyncze środki wyrazu zastosowane prawidłowo
DZIAŁALNOŚĆ oryginalne pomysły, własna interpretacja poprawny przekaz bierny sposób odtwarzania przekaz nieuporządkowany, chaotyczna wypowiedź
KREATYWNOŚĆ twórczy sposób przedstawienia tematu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych wypowiedź typowa, inwencja własna ograniczona wypowiedź odtwórcza, minimalny stopień kreatywności brak kreatywności, brak pomysłu i własnych rozwiązań

Ocena celująca posiada kryteria jak na bardzo dobry, ale wykazuje się ponadto walorem artystycznym.

Na ocenę śródroczną lub końcoworoczną składają się   minimum trzy oceny cząstkowe.

Opracowała: mgr Izabela Liskowicz

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa