tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Przedmiotowy System Oceniania J. polski kl. IV – VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV-VI

 

 1. Szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia zawarte są w

planie wynikowym dla poszczególnych poziomów nauczania.

 1. W ogólnym zarysie ocenie podlega:

• umiejętność wypowiadania się na różne tematy, w tym w związku z odbiorem tekstów literackich i innych tekstów kultury,

• umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem,

• umiejętność pisania (w tym: realizacja tematu, kompozycja, poprawność językowa, zapis),

• stopień opanowania umiejętności wskazanych w podstawie programowej,

• znajomość lektur obowiązkowych,

• stopień zaangażowania w wykonanie zadania (zwłaszcza

przy zadaniach twórczych i dodatkowych).

3. W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych formach i przejawach, takich jak:

• krótka i dłuższa wypowiedź pisemna(prace klasowe literackie, sprawdziany z nauki o języku, prace domowe- co najmniej 3 w półroczu)

• wypowiedź ustna (dłuższa na ocenę, krótsza – plusy i minusy)

• praca na lekcji,

• głośne czytanie,

• czytanie ze zrozumieniem / praca z tekstem,

• recytacja,

• praca w grupach,

• test (po każdym dziale podręcznika)

• dyktando,

• udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska,

• udział w konkursach

 

Kryteria oceny z języka polskiego

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Spełnia kryteria oceny bdb
 • Wykonuje dodatkowe prace (pisemne i ustne) z własnej inicjatywy
 • Prace pisemne ucznia cechuje oryginalność
 • Uczestniczy w konkursach
 • Prezentuje na lekcji bogate materiały zdobyte samodzielnie, wzbogacone własną opinią i komentarzem

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Oddaje w terminie prace pisemne i zalicza je na ocenę co najmniej db, a przynajmniej 2 na ocenę bdb
 • Jest aktywny na lekcji i samodzielnie wnioskuje
 • Pisze sprawdziany, prace klasowe, na co najmniej db, a przynajmniej dwie na ocenę bdb
 • Redaguje samodzielnie notatki, rozbudowuje wypowiedzi, stosuje bogate słownictwo, związki frazeologiczne oraz różnorodne konstrukcje zdaniowe, z przewagą zdań złożonych
 • Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy
 • Płynnie czyta

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Oddaje w terminie prace pisemne i zalicza je co najmniej na dst, a przynajmniej dwie na ocenę db lub bdb (istnieje możliwość poprawienia pracy do 5 dni)
 • Redaguje notatki własnymi słowami (może wykorzystać fragmenty  z opracowań, ale zapisuje je jako cytaty)
 • Jest aktywny na lekcji
 • Pisze sprawdziany, prace klasowe na ocenę co najmniej dst, a przynajmniej dwa sprawdziany na ocenę db lub bdb
 • Starannie prowadzi zeszyt
 • Udziela pełnych wypowiedzi, stosując bogate słownictwo i urozmaicone zdania

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Oddaje w terminie samodzielnie redagowane prace pisemne i zalicza je co najmniej na ocenę dop, a przynajmniej dwie prace na ocenę wyższą (jeśli ocena jest niższa można poprawić ją w ciągu 5 dni)
 • Uzyskuje przynajmniej 2 oceny dst za pracę klasową lub sprawdzian (z możliwością poprawy w ciągu 5 dni)
 • Przygotowuje krótkie notatki na lekcję, wybierając informacje, które są dla niego zrozumiałe
 • Poprawia dyktanda i sprawdziany
 • Czyta z nielicznymi błędami
 • Dba o zeszyt
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Zalicza na ocenę dop przynajmniej 1 pracę pisemną samodzielnie redagowaną i 1 pracę klasową (oceny niższe można poprawić w ciągu tygodnia)
 • Słabo czyta, popełniając liczne błędy
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy, uzupełniając notatki
 • Poprawia dyktanda i sprawdziany

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie oddaje prac pisemnych lub są one niesamodzielne
 • Uzyskuje z prac klasowych, sprawdzianów oceny ndst. i nie wyraża chęci ich poprawienia
 • Nie opanował techniki głośnego czytania
 • Nie przeczytał lektur obowiązkowych nawet we fragmentach
 • Nie przejawia aktywności na lekcjach

Kryteria oceny dyktanda

Ocena cel– dyktando napisane bezbłędnie i starannie

Ocena bdb (+, -)1-2 błędy ort

Ocena db (+,-)3-4 błędy ort

Ocena dst (+,-) 5-6 błędów ort

Ocena dop (+,-) 7-8 błędów ort

Ocena ndst– 9 i więcej błędów ort

3 błędy interpunkcyjne= 1 błąd ort

Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi pisemnych

 1. Zrozumienie tematu  0-1 punkt
 2. Rozwinięcie tematu-podawanie przykładów, komentowanie ich, wnioskowanie  0-4 p.
 3. Trójdzielna kompozycja z zachowaniem właściwych proporcji   0-1p.
 4. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu   0-2p.
 5. Poprawność językowa (wyrazy użyte we właściwym znaczeniu, poprawnej formie gramatycznej, właściwie połączone w zdania pojedyncze, a te z kolei w zdania złożone, nieużywanie kolokwializmów i powtórzeń- chyba że w uzasadnionych przypadkach), styl dostosowany do formy wypowiedzi (dopuszczalne 3 błędy niezależnie od kategorii)  0-3p
 6. Ortografia  0-2 p (dopuszczalne 2 błędy)
 7. Interpunkcja 0-1 p (dopuszczalne 4 błędy)
 8. Estetyka pracy (margines, akapity, czytelność pisma, przejrzystość pracy) 0-1p.

Razem 15 p.

Punktacja

15-14p-(+,-)bdb

13-11(+,-) db

10-8 (+,-) dst

7-5 (+,-) dop

4 i mniej- ndst

Przeliczenie procentowe punktów na oceny szkolne

100%-90%-  bdb

89 – 75%  db

74-50 % dst

49-30%  dop

29 i mniej ndst

Kryteria oceny lektury

Celujący

 • Dokładna znajomość i zrozumienie treści
 • Własna oryginalna interpretacja wzbogacona o biografię autora i opracowania krytyczno-literackie
 • Znajomość realiów epoki literackiej i genezy utworu

Bardzo dobry

 • Dokładna znajomość i zrozumienie treści
 • Prawidłowa analiza i interpretacja utworu
 • Ogólna wiedza o autorze

Dobry

 • Znajomość treści lektur podstawowych
 • Zrozumienie treści
 • Sprawne wypowiadanie się na temat lektury

Dostateczny

 • Samodzielne przeczytanie utworów krótszych objętościowo oraz fragmentów utworów dłuższych (wskazanych przez nauczyciela)
 • Wypowiadanie się na temat świata przedstawionego w lekturze

Dopuszczający

 • Przeczytanie fragmentów utworów wskazanych przez nauczyciela

Niedostateczny

 • Nieznajomość treści lektur omawianych na lekcjach

Kryteria oceny wypowiedzi mówionej

Celujący

 • Zasób wiedzy wykraczający poza program nauczania
 • Wysoki poziom kultury języka
 • Pozostałe wymagania jak przy ocenie bdb

Bardzo dobry

 • Pełny zasób wiedzy określonej programem nauczania
 • Zgodność z tematem
 • Precyzja wypowiedzi
 • Użycie wyrazów podkreślających własną opinię
 • Płynna i wyraźna wypowiedź

Dobry

 • Wypowiedź komunikatywna, dość płynna
 • Poprawność językowa, nieliczne błędy
 • Drobne odstępstwa od tematu
 • Konkretność wypowiedzi

Dostateczny

 • Drobne błędy rzeczowe
 • Odbieganie od tematu
 • Wypowiedź komunikatywna przy niewielkiej pomocy nauczyciela
 • Ubogie słownictwo
 • Powtarzające się błędy językowe
 • Mało zróżnicowana składnia
 • Spontaniczny sposób mówienia

Dopuszczający

 • Wypowiedź niesamodzielna, wymagająca ciągłej pomocy nauczyciela
 • Bardzo ubogie słownictwo
 • Gubienie wątków treściowych, niekończenie zdań

Niedostateczny

 • Brak wypowiedzi lub wypowiedź nie odpowieda normom ustalonym dla oceny dop

Kryteria oceny czytania

Bardzo dobry

 • Tekst przeczytany z całkowitym zrozumieniem, płynnie poprawnie
 • Stosowanie akcentu logicznego w zdaniu
 • Właściwa intonacja
 • Dopuszczalna 1 pomyłka w przestankowaniu

Dobry

 • Tekst przeczytany ze zrozumieniem
 • Czytanie dość płynne i wyraźne
 • Dopuszczalne 1-3 błędy, 2-3 omyłki,

Dostateczny

 • Tekst przeczytany z częściowym zrozumieniem, dość płynnie, ale monotonnie
 • Nieliczne przypadki sylabizowania dłuższych wyrazów
 • Popełnienie 4-6 błędów i omyłek

Dopuszczający

 • Tekst przeczytany niewyraźnie i zrozumiany w niewielkim stopniu
 • Liczne błędy w technice czytania

Niedostateczny

 • Tekst przeczytany bardzo niewyraźnie, monotonnie
 • Sylabizowanie większości wyrazów
 • Bardzo dużo błędów i omyłek
 • Zupełne niezrozumienie treści
[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa